มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012220002  นางสาวธีราพร จันทร์ศรี  Miss Theeraporn Junsri  
26012220006  นางสาวศศิณา อ๊อดเอก  Miss Sasina Aodaek  
36012220007  นางสาวหนึ่งฤทัย นิยมชัย  Miss Nuengruthai Niyomchai  
46012220008  นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ  Miss Apsonsawan Jaiboon