มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012257002  นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์  Miss Kanokon Klaisap  
26012257003  นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น  Miss Kamonchanok Wongthin  
36012257009  นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี  Miss Tidarat Pomkuntee  
46012257015  นางสาววรรณิษา สุขเกษม  Miss Wannisa Sukkasem  
56012257023  นายปิยวัฒน์ ศรีละออ  Mr.Piyawat Srilaor