มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012257001  นางสาวกนกวรรณ อินตะมะ  Miss Kanokwan Intama  
26012257002  นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์  Miss Kanokon Klaisap  
36012257003  นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น  Miss Kamonchanok Wongthin  
46012257004  นางสาวกำไลทิพย์ คำป้อ  Miss Kamlaitip Kampo  
56012257005  นางสาวกุลธิดา คงเพชรศักดิ์  Miss Kultida Khongphetsak  
66012257006  นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ  Miss Chalermkhwan Ananta  
76012257007  นางสาวฐิติวรดา บำเพ็ญรัตน์  Miss Thitiworada Bampenrat  
86012257009  นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี  Miss Tidarat Pomkuntee  
96012257011  นางสาวนุชจรี ท้ายสนิท  Miss Nutchari Thansanit  
106012257012  นางสาวนุชจรีย์ จีนมะเริง  Miss Nuchjaree Jenmaroeng  
116012257013  นางสาวพรรณิภา แต้มดี  Miss Phunnipa Tamdee  
126012257014  นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล  Miss Montakarn Audomchotdechakul  
136012257015  นางสาววรรณิษา สุขเกษม  Miss Wannisa Sukkasem  
146012257018  นางสาวศิริวรรณ จินตา  Miss Siriwan Jinta  
156012257019  นางสาวสรัสวดี ฉิมชั้น  Miss Saratsawadee Chimchan  
166012257020  นางสาวอภัทชญา เสือเล็ก  Miss Aphatchaya Suealek  
176012257021  นายเจนณรงค์ สุวรรณคร  Mr.Chennarong Suwannakhon  
186012257022  นายธนกร โพธิ์เงิน  Mr.Thanakon Pho-Ngoen  
196012257023  นายปิยวัฒน์ ศรีละออ  Mr.Piyawat Srilaor  
206012257024  นายวิชาวุธ จันเตื่อย  Mr.Wichawut Jantuea  
216012257025  นายอนุกูล จันทะคุณ  Mr.Anukun Jantakun