มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012257001  นางสาวกนกวรรณ อินตะมะ  Miss Kanokwan Intama  
26012257002  นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์  Miss Kanokon Klaisap  
36012257003  นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น  Miss Kamonchanok Wongthin  
46012257005  นางสาวกุลธิดา คงเพชรศักดิ์  Miss Kultida Khongphetsak  
56012257007  นางสาวฐิติวรดา บำเพ็ญรัตน์  Miss Thitiworada Bampenrat  
66012257009  นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี  Miss Tidarat Pomkuntee  
76012257014  นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล  Miss Montakarn Audomchotdechakul  
86012257015  นางสาววรรณิษา สุขเกษม  Miss Wannisa Sukkasem  
96012257019  นางสาวสรัสวดี ฉิมชั้น  Miss Saratsawadee Chimchan  
106012257023  นายปิยวัฒน์ ศรีละออ  Mr.Piyawat Srilaor