มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012255001  นางสาวชนินทร น้อยอำแพง  Miss Chaninthorn Noyoampaeng  
26012255002  นางสาวธนาภรณ์ อินเอี่ยม  Miss Thanaporn Inaeam  
36012255003  นางสาวปนัดดา พุ่มหมี  Miss Panadda Phummee  
46012255004  นางสาวปนิดา ทองจันทร์  Miss Panida Thongjan  
56012255005  นางสาวประภาพร พูลหมี  Miss Praphaphon Phoonmee  
66012255006  นางสาววาสินี อินทรฉัตร  Miss Wasinee Inthachat  
76012255008  นางสาวศศิประภา พาพันธ์  Miss Sasiprapa Papan  
86012255009  นางสาวศศิวิมล ติ่งมัง  Miss Sasiwimon Tingmang  
96012255010  นางสาวสุนิสา คำบุญ  Miss Sunisa Kaumboon  
106012255011  นางสาวอาทิตยา อินแผง  Miss Atittaya Inphang  
116012255014  นายจุลพัฒน์ จุลโยธา  Mr.Junlapat Julyotha  
126012255015  นายณภัทร พรมดวง  Mr.Napat Phromduang  
136012255016  นายทวิชัย มากรักชาติ  Mr.Thawichai Makrakchat  
146012255017  นายทศพล สมจิตต์  Mr.Thodsaphon Somjit  
156012255018  นายนิธิ โอวาท  Mr.Niti Owat  
166012255019  นายวิวัฒน์ มูลสุข  Mr.Wiwat Munsuk