มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012201001  นางสาวณัฐชยา สิงห์โต  Miss Natchaya Singto  
26012201002  นางสาวนภัสกร สงคุ้ม  Miss Napadsakon Songkhum  
36012201003  นางสาวน้ำทิพย์ สุดวังยาง  Miss Namthip Sudwangyang  
46012201004  นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู  Miss Namphet Chuenbunchu  
56012201005  นางสาวพรนัชชา ใจปันทา  Miss Pornnatcha Jaipanta  
66012201006  นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว  Miss Phatchariphon Phloenphukhiao  
76012201007  นางสาววรรณา เดชแพร  Miss Wanna Detpare  
86012201008  นางสาวศศิวิมล สายทอง  Miss Sasivimol Saythong  
96012201011  นายจารุกิตติ์ กลิ่นหอม  Mr.Jarukit Klinhom  
106012201013  นายณัฐพล พงษ์ประมูล  Mr.Natthaphon Pongpramool  
116012201015  นายปริชญ์ เพ็งคุ้ม  Mr.Parit Pengkum  
126012201017  นายภควัต โตเอี่ยม  Mr.Phakawat Toiam  
136012201018  นายภิเษก มากงาม  Mr.Phisakg Makngam