มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012201002  นางสาวนภัสกร สงคุ้ม  Miss Napadsakon Songkhum  
26012201004  นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู  Miss Namphet Chuenbunchu  
36012201007  นางสาววรรณา เดชแพร  Miss Wanna Detpare  
46012201017  นายภควัต โตเอี่ยม  Mr.Phakawat Toiam