มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012206001  นางสาวณัฐมล เนียมจันทร์  Miss Nuttamon Neamjun  
26012206002  นางสาวมนต์นภา แซ่สง  Miss Monnapa Saesong  
36012206003  นางสาวรุจิรดา แซ่หลอ  Miss Luchilada Saelo  
46012206004  นายวิภู วิทยาภรณ์  Mr.Wiphu Witthayaporn