มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012229001  นางสาวกุลจิรา จำนงค์ภักดิ์  Miss Kunchira Chamnongphak  
26012229004  นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมคำจันทร์  Miss Pimchanok Aeimkamjan  
36012229005  นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดี  Miss Ratchaneephorn Jaidee  
46012229007  นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคน  Miss Sirirat Wongsaken  
56012229009  นายฐิติพงศ์ พะลัง  Mr.Thitiphong Phalang  
66012229010  นายพัชรพล ตงเท่ง  Mr.Patcharapon Tongtheng  
76012229011  นายสุเทพ คำสุข  Mr.Suthep Khamsuk