มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012229005  นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดี  Miss Ratchaneephorn Jaidee  
26012229007  นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคน  Miss Sirirat Wongsaken  
36012229010  นายพัชรพล ตงเท่ง  Mr.Patcharapon Tongtheng  
46012229011  นายสุเทพ คำสุข  Mr.Suthep Khamsuk