มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012241001  นางสาวกฤตติภา ฤทธิศักดิ์  Miss Kittipa Lidtisak  
26012241002  นางสาวกฤติมา สุวรรณรัตน์  Miss Krittima Suwannarat  
36012241003  นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชอ่อนศรี  Miss Kingkan Radonsi  
46012241004  นางสาวจิราภรณ์ เต็บเตียง  Miss Jiraporn Tebtiang  
56012241005  นางสาวณัฐธิดา ช้างทอง  Miss Nattida Changtong  
66012241006  นางสาวณัฐมล ปิ่นแก้ว  Miss Natthamon Phinkaew  
76012241008  นางสาวธิติพร เกษี  Miss Thitiporn Kesee  
86012241009  นางสาวนวนันท์ นวลป้อง  Miss Nawanan Nualpong  
96012241011  นางสาวนุศรา หลวงจิโน  Miss Nutsara Luangjino  
106012241012  นางสาวปรียานุช เจริญเกตุ  Miss Preyanut Jarernket  
116012241013  นางสาวปลิตา ทิพมณฑา  Miss Palita Thipmontha  
126012241014  นางสาวภัทราวรรณ คำชม  Miss Pattrawan Camchom  
136012241015  นางสาวมณีรัตน์ ชัยดา  Miss Maneerat Chaida  
146012241016  นางสาววิจิตรา จำลองเพลง  Miss Wijittra Chamlongphleng  
156012241017  นางสาวสายตะวัน นุ้ยเล็ก  Miss Saitawan Nuilek  
166012241018  นางสาวสุกัญศา รูปสอาด  Miss Sukansa Rupsaart  
176012241019  นางสาวสุชาดา ทองทิม  Miss Suchada Thongthim  
186012241020  นางสาวสุณัชชา โฉมแดง  Miss Sunutcha Choemdang  
196012241021  นางสาวสุทธิรัตน์ รูปคำ  Miss Sutthirat Roopkham  
206012241022  นางสาวสุธาสินี ปานเกิด  Miss Sutasinee Pankerd  
216012241023  นางสาวสุมิตรา พลากร  Miss Sumitra Palagon  
226012241025  นายณัฐพล สร้อยมาลี  Mr.Nattapon Soimalee  
236012241026  นายพิพัฒน์ แอรอง  Mr.Pipat Airrong  
246012241027  นายวรวิช นาเคน  Mr.Worawit Nakhen  
256012241028  นายศรายุทธ มณฑาทอง  Mr.Sarayut Monthathong  
266012241029  นายสุเทพ รุ่งเจริญ  Mr.Suthep Rungcharoen  
276012241030  นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์  Miss Warintorn Rattanakanphirom