มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012234001  นางสาวกาญจนา ฉิมช้าง  Miss Kanjana Chimchang  
26012234007  นางสาวนารี แซ่ลี  Miss Naree Saelee  
36012234014  นางสาวสิริกานดา เพ็งสว่าง  Miss Sirikanda Pengsawang  
46012234024  นายสิทธิพล อิ่มม่วง  Mr.Sitthiphon Aimmuang