มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012234001  นางสาวกาญจนา ฉิมช้าง  Miss Kanjana Chimchang  
26012234002  นางสาวจันจิรา กล่ำสี  Miss Janjira Kamsi  
36012234003  นางสาวณัฐกานต์ กรุมรัมย์  Miss Natthakan Krumram  
46012234004  นางสาวณัฐชนน ชูแผ้ว  Miss Natchanon Choopaew  
56012234005  นางสาวนราภรณ์ ด่อนดี  Miss Naraphon Dondi  
66012234006  นางสาวนฤมล มาน้อย  Miss Narumon Manoi  
76012234007  นางสาวนารี แซ่ลี  Miss Naree Saelee  
86012234008  นางสาวบุษบา คำสีลอง  Miss Busaba Khamseelong  
96012234009  นางสาวพรพุธษา ศรีเวียง  Miss Phonphutsa Sriwiang  
106012234011  นางสาววิไลพร บุญสอง  Miss Wilaiporn Bunsong  
116012234012  นางสาวศศิภรณ์ ทิมมณี  Miss Sasiporn Thimmanee  
126012234013  นางสาวสาวิตรี มณีเขียว  Miss Sawitree Maneekaew  
136012234014  นางสาวสิริกานดา เพ็งสว่าง  Miss Sirikanda Pengsawang  
146012234015  นางสาวสุทธินี คำปาน  Miss Sutthini Khampan  
156012234017  นางสาวสุภาพร นาดี  Miss Suphaporn Nadee  
166012234018  นางสาวเสาวภา เป้ก้า  Miss Sauwapa Peka  
176012234020  นางสาวอุษณีย์ ปัญญามณี  Miss Usanee Panyamanee  
186012234022  นายธนธรณ์ รอพันธ์  Mr.Tanatron Lophan  
196012234024  นายสิทธิพล อิ่มม่วง  Mr.Sitthiphon Aimmuang  
206012234025  นายอชิระ ภารวิจิตร  Mr.Achira Panvijit