มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012227002  นางสาวจิราพร รังแก้ว  Miss Jirapon Rungkaew  
26012227004  นางสาวนัดดา พูลผล  Miss Nadda Poonphon  
36012227005  นางสาวพิมพ์พิศา ชินรัมย์  Miss Phimphisa Chinram  
46012227006  นางสาวมุกดาพร จันพิศ  Miss Mukdaporn Janpit  
56012227008  นางสาววิภาดา คงเนียม  Miss Wipada Kongniam  
66012227009  นางสาวศิริพร บรรเทิง  Miss Siriporn Banthong  
76012227010  นางสาวศิริพร พูลเพิ่ม  Miss Siriporn Phunphoem  
86012227011  นางสาวศุภรางศ์ รักษาคม  Miss Suparang Raksakom  
96012227013  นางสาวอริสา พ้นพาล  Miss Arisa Ponpal  
106012227014  นางสาวอลิสา บุญเลิศ  Miss Alisa Boonlors  
116012227015  นางสาวอุบลวรรณ ขนานมี  Miss Aubonwan Khananmi  
126012227016  นายธนกร วิไลพล  Mr. Thanakon Wilaiphon