มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012215001  นางสาววิริยา จันทะแพง  Miss Wiriya Jantapaeng  
26012215002  นายชาญกิจ ศิริ  Mr.Chankit Siri  
36012215005  นายทศพร ขิงหอม  Mr.Thodsaphon Khinghom  
46012215006  นายพงศธร พรานเสือ  Mr.Phongsathon Phransuea  
56012215007  นายโสภนัฐ คำยันต์  Mr.Sopanat Komyan