มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012215001  นางสาววิริยา จันทะแพง  Miss Wiriya Jantapaeng  
26012215002  นายชาญกิจ ศิริ  Mr.Chankit Siri  
36012215004  นายณัฐพล กรรเจียก  Mr.Natthaphon Kanchiak  
46012215005  นายทศพร ขิงหอม  Mr.Thodsaphon Khinghom  
56012215006  นายพงศธร พรานเสือ  Mr.Phongsathon Phransuea  
66012215007  นายโสภนัฐ คำยันต์  Mr.Sopanat Komyan