มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012419003  นางสาวกุลสตรี นิลเสถียร  Miss Kullasatri Ninsatean  
26012419007  นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณ  Miss Chalermchon Noppakun  
36012419027  นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์  Miss Pitsinee Eywong  
46012419032  นางสาวยอแสง พินชะนะ  Miss Yosaeng Phinchana  
56012419055  นายนภัส ชื่นผล  Mr.Naphat Chuenphon