มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012419001  นางสาวกันต์กมล เทพอำนวย  Miss Kankamon Thepumnuai  
26012419002  นางสาวกันย์สุดา บวบมี  Miss Kansuda Buabmee  
36012419003  นางสาวกุลสตรี นิลเสถียร  Miss Kullasatri Ninsatean  
46012419004  นางสาวเกศรินทร์ ฤทธิ์เนติกุล  Miss Ketsarin Ritnetikul  
56012419005  นางสาวขวัญหทัย ใจสะอาด  Miss Kwanhathai Jai-Sa-Ard  
66012419006  นางสาวเจนจิรา กัญเชียง  Mr.Chenchira Kanchiang  
76012419007  นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณ  Miss Chalermchon Noppakun  
86012419008  นางสาวชนิชา ผิวสะอาด  Miss Chanicha Piewsa-Ard  
96012419009  นางสาวชลธิชา เมฆสุวรรณ์  Miss Chonthicha Meksuwan  
106012419010  นางสาวชุติมา ประจวบสุข  Miss Chutima Pachuabsuk  
116012419011  นางสาวฐานิตาพัชร์ เอี่ยมชู  Miss Thanitaphat Iamchu  
126012419012  นางสาวฐิติกาญจน์ มีมาก  Miss Thitikarn Meemak  
136012419013  นางสาวณัฐวดี เฉลิมผา  Miss Nattawadi Chalermpa  
146012419014  นางสาวธนภรณ์ ฟอร์สท  Miss Thanaphon Forst  
156012419015  นางสาวธมนวรรณ วงค์จันทร์  Miss Thamonwan Wongchan  
166012419016  นางสาวธัญญาภรณ์ ขัติสอน  Miss Thuanyaporn Khantison  
176012419017  นางสาวธันยกานต์ สุวรรณปัญโญ  Miss Tanyakarn Suwannapanyo  
186012419018  นางสาวธารทิพย์ คำโสภา  Miss Thanthip Khamsopha  
196012419020  นางสาวนิรัชพร ภัทรกิจสกุล  Miss Niratchaphon Phattharakitsakul  
206012419021  นางสาวนิรุชา อ่ำขวัญ  Miss Nirucha Aumkhun  
216012419022  นางสาวนิโลบล เกตุศรี  Miss Nilobon Ketsri  
226012419023  นางสาวปรียาภรณ์ พูลเกษม  Miss Priyaporn Phunkasem  
236012419024  นางสาวผกาสินี มินทร์เมือง  Miss Phakasinee Minmuang  
246012419025  นางสาวพรรณิภา ผาสุข  Miss Phannipha Phasuk  
256012419026  นางสาวพัทธนันท์ สีสุทำ  Miss Patthanan Seesutham  
266012419027  นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์  Miss Pitsinee Eywong  
276012419029  นางสาวภาวิณี กุลนอก  Miss Pawinee Kunnork  
286012419030  นางสาวมลฐิฬา คุ้มสุพรรณ  Miss Monthila Kumsupan  
296012419031  นางสาวมินทิรา นวนคำ  Miss Minthira Nuankham  
306012419032  นางสาวยอแสง พินชะนะ  Miss Yosaeng Phinchana  
316012419033  นางสาวรัตนมน อ่อนบึงพร้าว  Miss Rattanamon Onbuengphrao  
326012419035  นางสาววราภรณ์ ศรีคำจีน  Miss Waraporn Srikhumchin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012419036  นางสาววัศมล บุญธรรม  Miss Wassamol Buntham  
346012419037  นางสาวสมฤทัย บกแก้ว  Miss Somruethai Bokkaew  
356012419039  นางสาวสิริกมล สุทธิรัตน์  Miss Sirikamon Suttirat  
366012419040  นางสาวสุดารัตน์ เหล็กสิงห์  Miss Sudarat Leaksing  
376012419041  นางสาวสุพิชญา ธนะขว้าง  Miss Supitchaya Thanakwang  
386012419042  นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย  Miss Supaporn Lueanloi  
396012419043  นางสาวโสรยา ทองคต  Miss Soraya Thongkhot  
406012419044  นางสาวอธิกา โยพันดุง  Miss Athika Yophandung  
416012419045  นางสาวอมิตา สุ่นเดช  Miss Amita Sundach  
426012419046  นางสาวอรรพี คงพันธ์  Miss Onrapee Khongphan  
436012419047  นางสาวอรวรรณ บับพาบุญ  Miss Orrawan Babpaboon  
446012419049  นางสาวอัจฉราวรรณ คำสาย  Miss Atcharawan Kamsai  
456012419050  นางสาวอารยา วิชาดี  Miss Araya Wichadee  
466012419051  นายชญานิษฐ์ อ่ำเกตุ  Mr.Chayanis Aumket  
476012419052  นายไซ แซ่ย่าง  Mr.Sai Saeyang  
486012419053  นายธนากร บัวลม  Mr.Tanakorn Bualom  
496012419055  นายนภัส ชื่นผล  Mr.Naphat Chuenphon  
506012419056  นายนันทิพัฒน์ มนตะราช  Mr.Nanthiphat Montarach  
516012419059  นายวรัท จันทร์เจริญ  Mr.Warat Chancharoern  
526012419060  นายวิเชษฐ์ บัวตูม  Mr.Wichet Buatum  
536012419063  นายอนาวิล นิเวศนา  Mr. Anawin Nivasna  
546012419064  นายอัษฎาวุฒ แสงศรี  Mr.Autsadawut Saengsri