มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012420001  นางสาวกัลยารัตน์ ฉิมเพ็ชร  Miss Kanyarat Chimphet  
26012420002  นางสาวเกวลิน แสนนา  Miss Keawalin Saenna  
36012420003  นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา  Miss Khwanrutai Meechaona  
46012420004  นางสาวเขมมิการ์ สมอาจ  Miss Khemmika Somart  
56012420005  นางสาวคณิศร วังคีรี  Miss Khanisorn Wangkheeree  
66012420006  นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์  Miss Kattaleeya Welasing  
76012420007  นางสาวจันศิกา นาคอ่อง  Miss Chansika Nakong  
86012420008  นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพร  Miss Jinjutha Phompaer  
96012420010  นางสาวจิรภิญญา เงินคง  Miss Jirapinya Ngernkong  
106012420011  นางสาวจุฑาลักษณ์ แก้วมาลัย  Miss Jutalak Kaewmalai  
116012420014  นางสาวฐิดารัตน์ บุญคำ  Miss Tidarat Boonkum  
126012420015  นางสาวธนพร สุขอำพร  Miss Thanaporn Sukamphon  
136012420016  นางสาวธวัลรัตน์ รัตนใหม่  Miss Thawanrat Rattanamai  
146012420017  นางสาวธัญลักษ์ อ่อนใจ  Miss Tunyaruk Onchai  
156012420018  นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล  Miss Thidarat Thepmnirattanakun  
166012420020  นางสาวนวพร เอี่ยมคง  Miss Nawaporn Iamkhong  
176012420021  นางสาวนิตยา อ่อนละมูล  Miss Nidtaya Onlamoon  
186012420022  นางสาวนุสบา ราชทรัพย์  Miss Nussaba Rajchasap  
196012420023  นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญขันธ์  Miss Benjamaporn Boonkhan  
206012420025  นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย  Miss Pathumaphon Phuchoei  
216012420027  นางสาวประภาพรรณ ด้วงรอด  Miss Prapapan Doungrod  
226012420028  นางสาวพัชราภา รักษี  Miss Phatcharapha Raksi  
236012420029  นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์  Miss Phimphitcha Arpsuwan  
246012420030  นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์  Miss Pimwipa Phonpho  
256012420031  นางสาวมิตรา บุญช่วยสุข  Miss Mitra Bunchuaisuk  
266012420033  นางสาวรุ่งฤดี ถากาศ  Miss Rungruedi Thakat  
276012420034  นางสาวลลิตา สุขมาก  Miss Lalita Sukmark  
286012420035  นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น  Miss Pannipa Deeman  
296012420036  นางสาววาสนา บุญภู่  Miss Watsana Boonpoo  
306012420038  นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด  Miss Wilawan Sodsa-Ad  
316012420039  นางสาววิไลวรรณ กองจวง  Miss Wilaiwan Kongjuang  
326012420040  นางสาวศศินา ศรีจูม  Miss Sasina Srichum  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012420041  นางสาวศิวพร นาคมี  Miss Siwaphon Nakmee  
346012420043  นางสาวสุภนิดา เทพรักษ์  Miss Supanida Tepparak  
356012420044  นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์  Miss Sureewan Iampan  
366012420046  นางสาวอภิญญา ชมภูแสน  Miss Apinya Chomphusan  
376012420047  นางสาวอริสรา รังษี  Miss Arisara Rangsee  
386012420048  นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำ  Mr.Kunkanet Limnamkam  
396012420049  นายจิระพงศ์ พัดแดง  Mr.Jiraphong Puddang  
406012420050  นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง  Mr.Chinnachod Jamgrajang  
416012420051  นายธนกฤต สุต๋า  Mr.Thanakrit Suta  
426012420052  นายธนาดล เร่งเจริญ  Mr.Thanadon Rengjaroen  
436012420053  นายธนารักษ์ รอดฤทธิ์  Mr. Thanarak Rodrit  
446012420054  นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ  Mr.Pathipan Amjaroen  
456012420056  นายประสบโชค ทองพานเหล็ก  Mr.Prasobchok Thongpanlek  
466012420057  นายปองสิชฌ์ ประจิตร  Mr. Pongsish Prajit  
476012420058  นายวัชรพงศ์ บุญธรรม  Mr.Watcharapong Buntham  
486012420059  นายวัชริศ สุขฤทธิ์  Mr.Watcharit Sokarit  
496012420060  นายวีรวุฒิ เข็มลา  Mr.Weerawut Khemla  
506012420061  นายศุภัทรพงศ์ ศิริรัตน์  Mr.Supattarapong Sirirat  
516012420063  นางสาวโศภิดา ปัญญาสา  Miss Sophida Panyasa