มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012420003  นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา  Miss Khwanrutai Meechaona  
26012420004  นางสาวเขมมิการ์ สมอาจ  Miss Khemmika Somart  
36012420005  นางสาวคณิศร วังคีรี  Miss Khanisorn Wangkheeree  
46012420006  นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์  Miss Kattaleeya Welasing  
56012420007  นางสาวจันศิกา นาคอ่อง  Miss Chansika Nakong  
66012420008  นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพร  Miss Jinjutha Phompaer  
76012420010  นางสาวจิรภิญญา เงินคง  Miss Jirapinya Ngernkong  
86012420015  นางสาวธนพร สุขอำพร  Miss Thanaporn Sukamphon  
96012420017  นางสาวธัญลักษ์ อ่อนใจ  Miss Tunyaruk Onchai  
106012420018  นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล  Miss Thidarat Thepmnirattanakun  
116012420020  นางสาวนวพร เอี่ยมคง  Miss Nawaporn Iamkhong  
126012420022  นางสาวนุสบา ราชทรัพย์  Miss Nussaba Rajchasap  
136012420025  นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย  Miss Pathumaphon Phuchoei  
146012420027  นางสาวประภาพรรณ ด้วงรอด  Miss Prapapan Doungrod  
156012420028  นางสาวพัชราภา รักษี  Miss Phatcharapha Raksi  
166012420029  นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์  Miss Phimphitcha Arpsuwan  
176012420030  นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์  Miss Pimwipa Phonpho  
186012420033  นางสาวรุ่งฤดี ถากาศ  Miss Rungruedi Thakat  
196012420034  นางสาวลลิตา สุขมาก  Miss Lalita Sukmark  
206012420035  นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น  Miss Pannipa Deeman  
216012420038  นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด  Miss Wilawan Sodsa-Ad  
226012420039  นางสาววิไลวรรณ กองจวง  Miss Wilaiwan Kongjuang  
236012420040  นางสาวศศินา ศรีจูม  Miss Sasina Srichum  
246012420041  นางสาวศิวพร นาคมี  Miss Siwaphon Nakmee  
256012420044  นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์  Miss Sureewan Iampan  
266012420047  นางสาวอริสรา รังษี  Miss Arisara Rangsee  
276012420048  นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำ  Mr. Kunkanet Limnamkam  
286012420049  นายจิระพงศ์ พัดแดง  Mr.Jiraphong Puddang  
296012420050  นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง  Mr.Chinnachod Jamgrajang  
306012420051  นายธนกฤต สุต๋า  Mr.Thanakrit Suta  
316012420052  นายธนาดล เร่งเจริญ  Mr.Thanadon Rengjaroen  
326012420054  นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ  Mr.Pathipan Amjaroen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012420056  นายประสบโชค ทองพานเหล็ก  Mr.Prasobchok Thongpanlek  
346012420057  นายปองสิชฌ์ ประจิตร  Mr. Pongsish Prajit  
356012420058  นายวัชรพงศ์ บุญธรรม  Mr.Watcharapong Buntham  
366012420059  นายวัชริศ สุขฤทธิ์  Mr.Watcharit Sokarit  
376012420060  นายวีรวุฒิ เข็มลา  Mr.Weerawut Khemla  
386012420063  นางสาวโศภิดา ปัญญาสา  Miss Sophida Panyasa