มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012420003  นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา  Miss Khwanrutai Meechaona  
26012420005  นางสาวคณิศร วังคีรี  Miss Khanisorn Wangkheeree  
36012420010  นางสาวจิรภิญญา เงินคง  Miss Jirapinya Ngernkong  
46012420025  นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย  Miss Pathumaphon Phuchoei  
56012420028  นางสาวพัชราภา รักษี  Miss Phatcharapha Raksi  
66012420029  นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์  Miss Phimphitcha Arpsuwan  
76012420035  นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น  Miss Pannipa Deeman  
86012420038  นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด  Miss Wilawan Sodsa-Ad  
96012420044  นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์  Miss Sureewan Iampan  
106012420049  นายจิระพงศ์ พัดแดง  Mr.Jiraphong Puddang  
116012420050  นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง  Mr.Chinnachod Jamgrajang  
126012420052  นายธนาดล เร่งเจริญ  Mr.Thanadon Rengjaroen  
136012420054  นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ  Mr.Pathipan Amjaroen  
146012420057  นายปองสิชฌ์ ประจิตร  Mr. Pongsish Prajit  
156012420058  นายวัชรพงศ์ บุญธรรม  Mr.Watcharapong Buntham  
166012420059  นายวัชริศ สุขฤทธิ์  Mr.Watcharit Sokarit  
176012420060  นายวีรวุฒิ เข็มลา  Mr.Weerawut Khemla