มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012417001  นางสาวกนกวรรณ แก้วเกต  Miss Kanokwan Kaewkate  
26012417002  นางสาวกาญจนา บางทับ  Miss Kanjana Bangtub  
36012417008  นางสาวเบญจพร สุริโย  Miss Benjaporn Suriyo  
46012417011  นางสาวรสพร เกษกาญจนานุช  Miss Rosaporn Keskanjananoot  
56012417012  นางสาววิภาวี อินดีคำ  Miss Wipawee Aindeekham  
66012417013  นางสาวสันต์สนีย์ นุ่มพรม  Miss Sunsanee Noomprom  
76012417014  นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์  Miss Sawitri Thatsauaong  
86012417015  นางสาวสุดารัตน์ การสมทรัพย์  Miss Sudarat Kansomsap  
96012417016  นางสาวสุนิสา เกิดเปี่ยม  Miss Sunisa Koedpiam  
106012417018  นางสาวอภิญญา คุ้มครอง  Miss Apinya Kumkrong  
116012417019  นางสาวอมรทิพย์ แดนหงษี  Miss Amornthip Danhongsri  
126012417024  นายธนวิทย์ แก้วบุตร  Mr.Thanawit Kaewbut  
136012417025  นายพสธร โพธิ์คำ  Mr.Possathorn Phokam  
146012417027  นายสุวพงษ์ สายจันทรา  Mr.Suwapong Saijantra  
156012417028  นายอธิพงษ์ โมทะนี  Mr.Athiphong Mothanee  
166012417033  นางสาวธนัชพร นวลจันทร์เพ็ญ  Miss Tanatchaporn Nualchanphen  
176012417034  นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูล  Miss Thamonwan Thawornkul  
186012417035  นางสาวธัญญาเรศ พิเชฐถาวร  Miss Thanyaret Phichetthaworn  
196012417037  นางสาวปลายฟ้า พิมป่าติ้ว  Miss Plaifa Pimpatiw  
206012417038  นางสาวพลอยน้ำเงิน แตงงาม  Miss Ploynumngoen Tangngam  
216012417042  นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว  Miss Suthida Jankaew  
226012417043  นางสาวอรพินท์ ศรีผุย  Miss Orapin Sripui  
236012417046  นางสาวอุบลวรรณ มากสกุล  Miss Ubonwan Maksakun  
246012417049  นายธนาวุฒิ อินขาว  Mr.Thanawut Inkhao  
256012417051  นายวิชญะ ศรีสุข  Mr.Wichaya Srisook  
266012417053  นายสยามรัฐ ปานบุญ  Mr.Sayamrat Panboon  
276012417054  นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิด  Mr.Alongkorn Chuikamnead