มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012417014  นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์  Miss Sawitri Thatsauaong  
26012417025  นายพสธร โพธิ์คำ  Mr.Possathorn Phokam  
36012417027  นายสุวพงษ์ สายจันทรา  Mr.Suwapong Saijantra  
46012417034  นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูล  Miss Thamonwan Thawornkul  
56012417037  นางสาวปลายฟ้า พิมป่าติ้ว  Miss Plaifa Pimpatiw  
66012417053  นายสยามรัฐ ปานบุญ  Mr.Sayamrat Panboon  
76012417054  นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิด  Mr.Alongkorn Chuikamnead