มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012417003  นางสาวเขมิสรา แดนโพธิ์  Miss Khemisara Daenpho  
26012417004  นางสาวชัญญา แซ่หลอ  Miss Chanya Saelo  
36012417006  นางสาวทิพวรรณ หนูนันท์  Miss Thippawan Hnoonan  
46012417007  นางสาวนิธิพร เจนชัย  Miss Nitiporn Jenchai  
56012417009  นางสาวภูริชญา ยศปัญญา  Miss Phurichaya Yodpanya  
66012417010  นางสาวมัลลิกา ขุนนางจ่า  Miss Manlika Khonnangja  
76012417017  นางสาวสุพรรษา ชื่นจันทร์  Miss Suphansa Chuenchan  
86012417020  นางสาวอริสรา จงทอง  Miss Arisara Jongthong  
96012417021  นางสาวอลิษฑิตา เหมลุด  Miss Alitthita Hemmalud  
106012417022  นายกฤตยชญ์ น้อยใจมั่นสกุล  Mr. Krittayosh Noijaimansakul  
116012417026  นายรณฤทธิ์ สอนมณี  Mr.Ronnarit Sonmanee  
126012417029  นางสาวกมลวรรณ เนื่องพืช  Miss Kamonwan Nueangphuech  
136012417030  นางสาวกฤติมา น้อยมี  Miss Krittima Noimee  
146012417031  นางสาวกัลยาณี สำรี  Miss Kanyanee Samree  
156012417032  นางสาวจันทิมา โค่นดอนขวาง  Miss Jantima Khondonkwang  
166012417036  นางสาวนภัสสร แก้วสม  Miss Napatson Kaewsom  
176012417039  นางสาวกัญญาณัฐ บรมฤทธิ์  Miss Kanyanad Boromrit  
186012417040  นางสาวศุภากร ภูเงิน  Miss Supakorn Pungoen  
196012417041  นางสาวสุจิตรา แก้วคง  Miss Sujittra Kaewkong  
206012417045  นางสาวอัจจิตา ช่างเชื้อเมธี  Miss Oatchita Changchueamethi  
216012417047  นายกิตติกร คำน้อย  Mr.Kittikon Khamnoi  
226012417048  นายธนัญชัย บุญสิงห์  Mr.Thananchai Boonsing  
236012417050  นายนิธิโรจน์ โกมลสวรรค์  Mr. Nitirod Komonsawan  
246012417052  นายศาสตรา อุปวาณิช  Mr.Sattra Upawanich