มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012417003  นางสาวเขมิสรา แดนโพธิ์  Miss Khemisara Daenpho  
26012417004  นางสาวชัญญา แซ่หลอ  Miss Chanya Saelo  
36012417020  นางสาวอริสรา จงทอง  Miss Arisara Jongthong  
46012417031  นางสาวกัลยาณี สำรี  Miss Kanyanee Samree  
56012417048  นายธนัญชัย บุญสิงห์  Mr.Thananchai Boonsing