มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012208001  นางสาวกัญญารัตน์ ประทีปคีรี  Miss Kanyarat Prateepkiri  
26012208002  นางสาวกาญจนา ศรีผา  Miss Kanchana Sripa  
36012208003  นางสาวกุลสตรี จูกุล  Miss Kulasatree Jookul  
46012208005  นางสาวจันทิมา ท้าวอุบล  Miss Chanthima Thaoaubon  
56012208006  นางสาวจุทามาศ นาคคงคำ  Miss Chuthamat Nakkongkum  
66012208007  นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์  Miss Chonlada Kasetwit  
76012208008  นางสาวชลิดา กันแตง  Miss Chalida Kantang  
86012208009  นางสาวธนพร ดาวเรือง  Miss Thanaporn Daorueang  
96012208010  นางสาวธวัลรัตน์ อ่ำอำไพ  Miss Thawanrat Umumpai  
106012208011  นางสาวบุษกร แผนนาม  Miss Butsakon Phaenngam  
116012208012  นางสาวปนิดา สิงห์วี  Miss Panida Singwee  
126012208013  นางสาวปรีณาภา อินทร์รอด  Miss Preenapa Inrod  
136012208014  นางสาวปาริชาติ ส้มฉุน  Miss Parichat Somchun  
146012208015  นางสาวพนิดา เสือครุฑ  Miss Phanida Sueakhut  
156012208017  นางสาวพรรณนารา แสงนวน  Miss Phannara Saengnuan  
166012208018  นางสาวมณฑิรา ประสงค์ผล  Miss Monthira Parsongphon  
176012208019  นางสาวรุ่งนภา เดชแพ  Miss Rungnapa Dechpa  
186012208020  นางสาววทันยา อนุเคราะห์  Miss Wathanya Anukhrao  
196012208021  นางสาววนิดา ตรงต่อกิจ  Miss Wanida Trongtrokit  
206012208022  นางสาววนิดา เลี่ยมวิลัย  Miss Wanida Liamwilai  
216012208023  นางสาววรรณนภา อู่ตุ้ม  Miss Wannapha Autum  
226012208024  นางสาววิมลวรรณ แก้วตา  Miss Wimonwan Kaewta  
236012208025  นางสาวศุภกานต์ เยี้ยวประเสริฐ  Miss Supakarn Yeawprasert  
246012208026  นางสาวสิริรักษ์ ภักดีนอก  Miss Sirirak Phakdeenok  
256012208027  นางสาวสุดารัตน์ หมู่ดวง  Miss Sudarat Muduang  
266012208028  นางสาวสุนิสา มาตีบ  Miss Sunisa Mateeb  
276012208029  นางสาวอริศรา ข้าวก่ำ  Miss Aritsara Kawkam  
286012208030  นางสาวอารยา จันทองหลาง  Miss Araya Janthonglang  
296012208031  นายชวัล บัวสำเริง  Mr.Chawan Buasamreang  
306012208032  นายณัชฐปกรณ์ สินแสงแก้ว  Mr.Nattapakorn Sinsaengkaew  
316012208034  นายธีระพงษ์ เจิมจุ้ย  Mr.Thiraphong Choemchui  
326012208035  นายพงษ์นภัส สรรคชา  Mr.Phongnaphat Sankhacha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012208036  นายพัสพล แก้วพวง  Mr.Phatsaphon Kaewphuang  
346012208037  นายภาณุเดช ผาแสง  Mr.Phanudet Parsang  
356012208038  นายวรรณชัย ศาลาทุ่ง  Mr.Vannachai Salatung  
366012208039  นายศุภกิตติ์ เสาเมืองทอง  Mr.Suphakit Saomueangthong  
376012208041  นายอานนท์ ประสาทพร  Mr.Arnon Prasatphon