มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012208002  นางสาวกาญจนา ศรีผา  Miss Kanchana Sripa  
26012208007  นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์  Miss Chonlada Kasetwit  
36012208015  นางสาวพนิดา เสือครุฑ  Miss Phanida Sueakhut  
46012208027  นางสาวสุดารัตน์ หมู่ดวง  Miss Sudarat Muduang  
56012208032  นายณัชฐปกรณ์ สินแสงแก้ว  Mr.Nattapakorn Sinsaengkaew  
66012208035  นายพงษ์นภัส สรรคชา  Mr.Phongnaphat Sankhacha  
76012208038  นายวรรณชัย ศาลาทุ่ง  Mr.Vannachai Salatung