มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012208051  นางสาวพรสุดา จะตุรัง  Miss Pornsuda Chaturang  
26012208052  นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุล  Miss Patcharin Srisakun  
36012208067  นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย  Miss Sunisa Rungnoi  
46012208068  นางสาวสุนิษา เรียงภักดี  Miss Sunisa Riangphakdee