มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012208042  นางสาวกนกวรรณ คำทอง  Miss Kanokwan Kamthong  
26012208043  นางสาวกานดา ดาปาน  Miss Kanda Dapan  
36012208044  นางสาวกุสุมา อ้นโหมด  Miss Kusuma Aonmot  
46012208045  นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญ  Miss Jeeranan Klahan  
56012208046  นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ  Miss Chonthicha Sitthichote  
66012208047  นางสาวณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม  Miss Natnari Klinkasem  
76012208048  นางสาวณัฐฌา เหล็กขำ  Miss Nattcha Lekkcham  
86012208049  นางสาวทราภรณ์ บางยิ้ม  Miss Tharapon Bangyem  
96012208050  นางสาวธิติยา บุบผาทานัง  Miss Thitiya Boobpatanang  
106012208051  นางสาวพรสุดา จะตุรัง  Miss Pornsuda Chaturang  
116012208052  นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุล  Miss Patcharin Srisakun  
126012208053  นางสาวพิมพ์วิไล ไชยพร  Miss Phimwilai Chaiyaporn  
136012208054  นางสาวมณีจิต หนูตา  Miss Maneejit Noota  
146012208055  นางสาวมลฑิตา สินคงป้อง  Miss Montita Sinkhongpong  
156012208056  นางสาวมาริณี ประชุม  Miss Marinee Prachum  
166012208057  นางสาวยุพารัตน์ ส่องแสง  Miss Yuparat Songsang  
176012208058  นางสาวโยธากา วงษา  Miss Yothaka Wongsa  
186012208059  นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง  Miss Rattanaphon Panthung  
196012208060  นางสาววรารัตน์ สีพลี  Miss Vararat Seeplee  
206012208061  นางสาววัลธิชา นิลรัตน์  Miss Wanthicha Ninrat  
216012208062  นางสาววาสนา ธูปพนม  Miss Wassana Thooppanom  
226012208064  นางสาวสรัญญา จำรัสพาณิชย์  Miss Saranya Chamratphanit  
236012208066  นางสาวสุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์  Miss Suchanart Hanphongsak  
246012208067  นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย  Miss Sunisa Rungnoi  
256012208068  นางสาวสุนิษา เรียงภักดี  Miss Sunisa Riangphakdee  
266012208069  นางสาวสุภาวดี แห้วเหมือน  Miss Suphawadi Haewmuean  
276012208071  นางสาวอรพรรณ พรพิพัฒน์  Miss Orapan Pornpipat  
286012208072  นางสาวอรอนงค์ กำเงิน  Miss Onanong Kamngern  
296012208073  นางสาวอรอุมา ทับทัน  Miss Onauma Thapthan  
306012208075  นายณัฐภูมิ เขียวยิ่ง  Mr.Natthaphumi Khiaoying  
316012208077  นายรัตนพล สมบูรณ์  Mr.Rattanapon Somboon  
326012208078  นายศกล คุ้มญาติ  Mr.Sakon Khumyat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012208079  นายสมาธิ อินหันต์  Mr.Samathi Inhun  
346012208080  นายสหรัฐ จันโต  Mr.Saharat Janto  
356012208081  นายอนุทิศ บุญล้อม  Mr.Anuthit Bunlom