มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407011  นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรี  Miss Phimonrat Suwannasri  
26012407017  นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์  Miss Sirinan Suwanawong  
36012407020  นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น  Miss Sangdean Aiemhun  
46012407030  นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ  Mr.Pratchanin Inkhuntod  
56012407034  นายพงศกร เบญจมรังสรรค์  Mr.Phongsakorn Benjamarungsan  
66012407036  นายภาณุพงศ์ ชาวใต้  Mr.Phanaphong Chaotai