มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407046  นางสาวดาราวรรณ บัวคำ  Miss Darawan Buakham  
26012407059  นางสาวสุชาดา ขุมเพชร  Miss Suchada Khumpech  
36012407065  นายคมกฤช สังข์เมือง  Mr.Komkrit Sangmung  
46012407067  นายณัฐศรัณย์ ดีจริง  Mr.Nutsaran Deejring  
56012407075  นายไพรัช รัตนแย้ม  Mr.Pirat Rattanayam  
66012407076  นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะ  Mr.Pakawat Suwanchaichana  
76012407078  นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน  Mr.Rittikeat Phimngoen