มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407041  นางสาวจิราภา อุ่นเกตุ  Miss Jirapa Aunket  
26012407042  นางสาวชนาธินาถ บัวผัน  Miss Chanatinat Buaphan  
36012407043  นางสาวชนาภัทร ขำจุ้ย  Miss Chanaphat Khamchui  
46012407044  นางสาวโชติกา เลื่อมโฉม  Miss Chotika Lueamchom  
56012407046  นางสาวดาราวรรณ บัวคำ  Miss Darawan Buakham  
66012407048  นางสาวธนัชชา พุ่มพวง  Miss Thanatcha Plumpual  
76012407049  นางสาวธัญญาภรณ์ เดชาวุฒิ  Miss Thanyaporn Dechawut  
86012407050  นางสาวนภัสวรรณ นวนเกิด  Miss Napatswan Nuankoed  
96012407051  นางสาวปิยธิดา พุทธประเสริฐ  Miss Piyathida Putthaprasert  
106012407052  นางสาวปิยพร กะริยะ  Miss Piyaporn Kariya  
116012407053  นางสาวมลฑิรา ฝั้นเครือ  Miss Monthira Fankhuea  
126012407054  นางสาวรุจิรดา สายบัว  Miss Rujirada Saibua  
136012407055  นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ศรี  Miss Wannaporn Chansri  
146012407056  นางสาววรรณา สระทองแซว  Miss Wanna Sathongsaeo  
156012407058  นางสาวศิริพร เงินทอง  Miss Siriporn Ngoenthong  
166012407059  นางสาวสุชาดา ขุมเพชร  Miss Suchada Khumpech  
176012407060  นางสาวสุชาวดี เกตุขาว  Miss Suchawadee Ketkhao  
186012407061  นางสาวสุนิสา พรมเดช  Miss Sunisa Phomdet  
196012407064  นายไกรสร หัสมินทร์  Mr.Krisorn Hussamin  
206012407065  นายคมกฤช สังข์เมือง  Mr.Komkrit Sangmung  
216012407066  นายจิรายุส สายทอง  Mr.Jirayut Saithong  
226012407067  นายณัฐศรัณย์ ดีจริง  Mr.Nutsaran Deejring  
236012407069  นายธนากร คดคง  Mr.Thanakon Khodkhong  
246012407070  นายธีรศักดิ์ ศรีโสภณ  Mr.Teerasak Srisopon  
256012407071  นายนันท์ธร ทองคำ  Mr.Nanthon Thongkham  
266012407072  นายปฏิพล แก่นมาก  Mr.Patiphol Kaenmak  
276012407074  นายพัฒนพงศ์ ทั่วดาว  Mr.Phatthanaphong Thuadao  
286012407075  นายไพรัช รัตนแย้ม  Mr.Pirat Rattanayam  
296012407076  นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะ  Mr.Pakawat Suwanchaichana  
306012407078  นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน  Mr.Rittikeat Phimngoen  
316012407079  นายอนุศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ  Mr.Anusak Aeimprasert  
326012407080  นายชลากร พึ่งทรัพย์  Mr. Chalakon Phuengsap