มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407087  นางสาวเบญจวรรณ เคลือบแก้ว  Miss Benchawan Khlueabkaeo  
26012407090  นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกร  Miss Pannicha Prasertpatsakorn  
36012407095  นางสาวสุวรีภรณ์ แจ่มใส  Miss Suwaleeporn Jamsai  
46012407105  นายณัฐพล สีเขียว  Mr.Nattapon Seekhieo  
56012407108  นายธนกร รื่นฤทธิ์  Mr.Tanakorn Reunrit  
66012407110  นายธีระชัย ขวัญวงษ์  Mr.Teerachai Kwanwong  
76012407120  นางสาวอรจิรา สีสอนการ  Miss Onjira Ssesonkan