มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012407038  นายสรวิชญ์ ไชยวงษ์  Mr.Sorawit Chaiyawong  
26012407081  นางสาวกุลสินี บุญมาก  Miss Kunsini Boonmak  
36012407082  นางสาวชวัลย์ฉัตร ไชยสิทธิ์  Miss Chawanchat Chaiyasit  
46012407083  นางสาวณิชกมล จันจะนะ  Miss Nichakamon Janjana  
56012407084  นางสาวทัตพิชา ม่วงมัน  Miss Thatphicha Muangman  
66012407085  นางสาวธนัชชา ศิริรัตน์  Miss Tanadcha Sirirat  
76012407087  นางสาวเบญจวรรณ เคลือบแก้ว  Miss Benchawan Khlueabkaeo  
86012407088  นางสาวประภัสรา แป้นเกิด  Miss Prapassara Paenkerd  
96012407090  นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกร  Miss Pannicha Prasertpatsakorn  
106012407091  นางสาววรัมพร อินเมฆ  Miss Waramporn In-Mek  
116012407092  นางสาววลัยลักษณ์ เสนารถ  Miss Walailuk Senart  
126012407093  นางสาววาริณี ชะนะกูล  Miss Warinee Chanagun  
136012407094  นางสาวสุประวีณ์ หวังต่อผล  Miss Suprawee Wangtorphol  
146012407095  นางสาวสุวรีภรณ์ แจ่มใส  Miss Suwaleeporn Jamsai  
156012407096  นางสาวอภิวัฒน์คุณ แสนหลวง  Miss Aphiwatkhun Saenluang  
166012407097  นางสาวอรสา สัตยานุรักษ์  Miss Orasa Sattayanuruk  
176012407099  นายกิตติศักดิ์ วิภาจักษณกุล  Mr.Kittisak Wiphajaksanakul  
186012407101  นายจิรวัฒน์ มารอด  Mr.Jirawat Marod  
196012407102  นายจิระวัฒน์ แซ่หลิม  Mr.Jirawat Saalim  
206012407103  นายเจนณรงค์ นวลคำ  Mr.Jennarong Nuankham  
216012407104  นายณภัทร สารีเครือ  Mr.Napat Sareekrue  
226012407105  นายณัฐพล สีเขียว  Mr.Nattapon Seekhieo  
236012407106  นายไตรรัตน์ บุญศรี  Mr.Trirat Boonsri  
246012407107  นายทินกร นากงาม  Mr.Thinnakorn Nakngam  
256012407108  นายธนกร รื่นฤทธิ์  Mr.Tanakorn Reunrit  
266012407109  นายธีรภัทร อินทร์กลอย  Mr.Teerapat Inkloy  
276012407110  นายธีระชัย ขวัญวงษ์  Mr.Teerachai Kwanwong  
286012407111  นายธีระวัฒน์ สงทอง  Mr.Teerawat Songthong  
296012407112  นายนราวิชญ์ ปินตามูล  Mr.Narawit Pintamoon  
306012407113  นายพีรภาส เจือจาน  Mr.Peeraphat Jeujan  
316012407114  นายภาคภูมิ โพธิ์ทอง  Mr.Parkpoom Phothong  
326012407115  นายวรพล โล่ห์แจ่ม  Mr.Woraphon Lochaem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012407117  นายสมเกียรติ รอดนิล  Mr.Somkiat Rodnil  
346012407118  นายทินกร พลรบ  Mr.Thinnakon Phonrob  
356012407120  นางสาวอรจิรา สีสอนการ  Miss Onjira Ssesonkan