มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012418001  นางสาวกวินนา มั่งมูลมี  Miss Kawinna Mangmoolmee  
26012418002  นางสาวเกศินี พึงยา  Miss Kesini Phuengya  
36012418003  นางสาวจรรยารัตน์ รุ่งสว่าง  Miss Janyarat Rungsawang  
46012418004  นางสาวจุฑาลักษณ์ จันทวงษ์  Miss Jutalak Jantawong  
56012418005  นางสาวชลิตา สอนจันทร์  Miss Chalita Sornjun  
66012418006  นางสาวชัญชนา สุวรรณดี  Miss Chanchana Suwandee  
76012418007  นางสาวณัฐพร นาคแก้ว  Miss Natthaporn Nakkaew  
86012418008  นางสาวทิพทิวาห์ แสงงาม  Miss Tiptiwa Saengngam  
96012418010  นางสาวธมลวรรณ สุดแก้ว  Miss Thamonwan Sutkaew  
106012418011  นางสาวธัญญาลักษณ์ นาคเมฆ  Miss Tanyalak Nakmake  
116012418012  นางสาวนันทรัตน์ ยอดกระโหม  Miss Nantarat Yodkrahom  
126012418013  นางสาวนันทวรรณ รัดบ้านด่าน  Miss Nantawan Radbandan  
136012418014  นางสาวนันทวัน อินหมี  Miss Nantawan Inmee  
146012418017  นางสาวนีรชา บรรเทาใจ  Miss Niracha Bantaojai  
156012418018  นางสาวบุญญาดา จิระสวัสดิ์วงษ์  Miss Bunyada Jirasawatwong  
166012418019  นางสาวเบญจวรรณ ศรีทานันท์  Miss Banjawan Sritanan  
176012418021  นางสาวปารพี เนียมเที่ยง  Miss Parapi Niamthiang  
186012418022  นางสาวปิยะพร ฤกษ์อุดม  Miss Piyaporn Rerkoudom  
196012418023  นางสาวพรไพลิน พุฒฝอย  Miss Phonphailin Phutfoi  
206012418024  นางสาวพอฤทัย ปัญญาจักร์  Miss Poruethai Panyajak  
216012418025  นางสาวภันทิลา กนกาวลี  Miss Phanthila Konkawalee  
226012418026  นางสาวมณทาทิพย์ บุญแก้ว  Miss Montathip Boonkaew  
236012418027  นางสาวรมณียา อุ่นเต่า  Miss Rommaneeya Auntao  
246012418028  นางสาววิลาสินี สนธิสัมพันธ์  Miss Wilasinee Sonthisamphan  
256012418029  นางสาวแววพลอย สุขนวล  Miss Waeopliy Suknuan  
266012418030  นางสาวศกลวรรณ กาบสด  Miss Sakonwan Kaqsod  
276012418031  นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรมณี  Miss Siriwan Phetmani  
286012418032  นางสาวสาวิตรี แก้วเกตุ  Miss Sawitri Kaewket  
296012418033  นางสาวสุดารัตน์ ลอยมณี  Miss Sudarat Loimanee  
306012418034  นางสาวสุทธิดา คำภิรมย์  Miss Suttida Kampirom  
316012418035  นางสาวสุนิสา นาจารย์  Miss Sunisa Nachan  
326012418036  นางสาวสุนิสา ลาสม  Miss Sunisa Lasom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012418037  นางสาวสุพัตรา พ่วงจุ้ย  Miss Supatta Puangjui  
346012418039  นางสาวสุมาลี อินทุภูติ  Miss Sumalee Inthuphut  
356012418041  นางสาวสุวารี รุ่งเรือง  Miss Suwaree Rungrueang  
366012418044  นางสาวอมรรัตน์ สมานสุข  Miss Amonrat Samansuk  
376012418045  นางสาวอรพินท์ แบบกัน  Miss Oraphin Babkan  
386012418046  นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจแก้ว  Miss Autcharaporn Jaikaw  
396012418048  นายกุลนันท์ บัวโต  Mr.Kunlanant Bauto  
406012418049  นายจิราวุฒิ เดือนเเจ่ม  Mr.Chirawut Dueanchaem  
416012418050  นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง  Mr.Thanapat Phuengbunrueang  
426012418051  นายธีรวัฒน์ เลิศลักษมี  Mr.Theerawat Loeslaksame  
436012418052  นายนพดล โพธิ์สวัสดิ์  Mr.Nopphadon Phosawat  
446012418054  นายวรวุฒิ ใจซื่อ  Mr.Worawut Jaisue  
456012418055  นายวรากร เพิ่มอุสาห์  Mr.Warakon Phoemausa  
466012418056  นายศักดิ์พล พรมเนตร  Mr.Sakphon Phromnet  
476012418057  นายอนุวัตร ประทุม  Mr.A-nuwad Prathum  
486012418058  นายรชต ศิริวัตร  Mr. Ratchata Siriwat  
496012418059  นางสาวธัญรดา จันทรมณี  Miss Thanrada Chantharamani