มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012418006  นางสาวชัญชนา สุวรรณดี  Miss Chanchana Suwandee  
26012418017  นางสาวนีรชา บรรเทาใจ  Miss Niracha Bantaojai  
36012418030  นางสาวศกลวรรณ กาบสด  Miss Sakonwan Kaqsod  
46012418045  นางสาวอรพินท์ แบบกัน  Miss Oraphin Babkan  
56012418050  นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง  Mr.Thanapat Phuengbunrueang  
66012418052  นายนพดล โพธิ์สวัสดิ์  Mr.Nopphadon Phosawat  
76012418056  นายศักดิ์พล พรมเนตร  Mr.Sakphon Phromnet  
86012418059  นางสาวธัญรดา จันทรมณี  Miss Thanrada Chantharamani