มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012418017  นางสาวนีรชา บรรเทาใจ  Miss Niracha Bantaojai  
26012418030  นางสาวศกลวรรณ กาบสด  Miss Sakonwan Kaqsod  
36012418050  นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง  Mr.Thanapat Phuengbunrueang