มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012416006  นางสาวจารุวรรณ คำโภ  Miss Jaruwan Kampo  
26012416007  นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโม  Miss Chirawan Thiangthammo  
36012416012  นางสาวณัชชา เหม่นแหลม  Miss Natcha Menleam  
46012416013  นางสาวดรุณี ร่มกลาง  Miss Daruni Romklang  
56012416018  นางสาวธัญสิริ เพชรหาญ  Miss Thunsiri Pethan  
66012416020  นางสาวนภาพร สุขหร่อง  Miss Napapon Sukrong  
76012416022  นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์  Miss Nittaya Prasroedsin  
86012416029  นางสาวภัทราวดี นิ่งนึก  Miss Pattarawadee Ningnuk  
96012416031  นางสาวยุวดี แซ่หลอ  Miss Yuwadee Saelor  
106012416032  นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล  Miss Rada Jamniensuksakul  
116012416033  นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึก  Miss Ratsika Gaewsomnuek  
126012416034  นางสาวลลิตา เนียมหอม  Miss Lalita Niamhom  
136012416040  นางสาวสรนันท์ โสทัน  Miss Soranant Sothan  
146012416045  นางสาวสุปรียา เล้งคำ  Miss Supreeya Lengkam  
156012416054  นายปิยะภัทร วังคีรี  Mr.Piyaphat Wangkeeree