มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012416001  นางสาวกัณธิมา เป็งดิบ  Miss Kuntima Pengdip  
26012416003  นางสาวกาญจนาพร จู๊ดทรัพย์  Miss Kanchanaphon Chutsapy  
36012416004  นางสาวเกวลิน ประชัน  Miss Kewarin Prachan  
46012416005  นางสาวขนิษฐา ดาบาง  Miss Khanittha Dabang  
56012416006  นางสาวจารุวรรณ คำโภ  Miss Jaruwan Kampo  
66012416007  นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโม  Miss Chirawan Thiangthammo  
76012416009  นางสาวชุติมน แซ่หลอ  Miss Chutimon Saelor  
86012416011  นางสาวฐาปนี ฉ่ำแสง  Miss Thaphani Chamsaeng  
96012416012  นางสาวณัชชา เหม่นแหลม  Miss Natcha Menleam  
106012416013  นางสาวดรุณี ร่มกลาง  Miss Daruni Romklang  
116012416014  นางสาวดุจสิตา ขำนาพึง  Miss Dutsita Kamnapung  
126012416015  นางสาวทิพรดา ลีชานนท์  Miss Thiprada Leechanon  
136012416016  นางสาวธนัชพร คงพันธ์  Miss Thanatchaporn Khongphan  
146012416018  นางสาวธัญสิริ เพชรหาญ  Miss Thunsiri Pethan  
156012416020  นางสาวนภาพร สุขหร่อง  Miss Napapon Sukrong  
166012416021  นางสาวนฤมล ทิมภู  Miss Narumol Timpoo  
176012416022  นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์  Miss Nittaya Prasroedsin  
186012416023  นางสาวปวิชญา สิงห์สถิตย์  Miss Pavichaya Singsathit  
196012416026  นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษี  Miss Pannakorn Prakitthornrangsee  
206012416027  นางสาวพัทธนันท์ ลอยทับเลิศ  Miss Pattanan Loythabloet  
216012416028  นางสาวพิมพ์นิภา นิลจันทร์  Miss Phimnipha Ninjan  
226012416029  นางสาวภัทราวดี นิ่งนึก  Miss Pattarawadee Ningnuk  
236012416031  นางสาวยุวดี แซ่หลอ  Miss Yuwadee Saelor  
246012416032  นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล  Miss Rada Jamniensuksakul  
256012416033  นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึก  Miss Ratsika Gaewsomnuek  
266012416034  นางสาวลลิตา เนียมหอม  Miss Lalita Niamhom  
276012416035  นางสาววัลลภา จันทร์ดี  Miss Wanlapha Chandee  
286012416036  นางสาววิจิตรา ขันดา  Miss Wichittra Khanda  
296012416038  นางสาววิไลลักษณ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Wilailak Sakjaroenchaikun  
306012416039  นางสาวศรีธัญญลักษณ์ ลือวิชานะ  Miss Srithanyalak Luewichana  
316012416040  นางสาวสรนันท์ โสทัน  Miss Soranant Sothan  
326012416041  นางสาวสโรชา ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Sarocha Sakcharoenchaiyakun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012416042  นางสาวสวรินทร์ อุ่นแก้ว  Miss Sawarin Ounkeaw  
346012416043  นางสาวสาวิตรี ชำนาญเสือ  Miss Sawitree Chamnansuea  
356012416044  นางสาวสุดาภรณ์ ชูกำลัง  Miss Sudaporn Chookamlang  
366012416045  นางสาวสุปรียา เล้งคำ  Miss Supreeya Lengkam  
376012416046  นางสาวสุรีรัตน์ สุขมี  Miss Sureerat Sukmee  
386012416047  นางสาวเสี่ยเจียน ลิม  Miss Siajian Lim  
396012416048  นางสาวอัมพร นสินกร  Miss Amporn Nasinkorn  
406012416049  นางสาวอาภากร แซ่วื่อ  Miss Arpakorn Saewue  
416012416052  นายจุรินทร์ สายสร้อยจีน  Mr.Churin Saisoichin  
426012416053  นายประกาศิต พรมสอน  Mr.Pakasit Phomsorn  
436012416054  นายปิยะภัทร วังคีรี  Mr.Piyaphat Wangkeeree  
446012416055  นายมงคลทิวัตถ์ วงศ์พิทักษ์  Mr. Mongkoltiwat Wongpitak  
456012416056  นายยุทธการ คำอินทร์  Mr.Yuttakan Khumin  
466012416057  นายอภิธาน ธาราแสวง  Mr.Apitan Talasawang  
476012416058  นายอิสรา รุ่งแหยม  Mr.Aisara Runghyaem