มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012416004  นางสาวเกวลิน ประชัน  Miss Kewarin Prachan  
26012416006  นางสาวจารุวรรณ คำโภ  Miss Jaruwan Kampo  
36012416007  นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโม  Miss Chirawan Thiangthammo  
46012416012  นางสาวณัชชา เหม่นแหลม  Miss Natcha Menleam  
56012416013  นางสาวดรุณี ร่มกลาง  Miss Daruni Romklang  
66012416018  นางสาวธัญสิริ เพชรหาญ  Miss Thunsiri Pethan  
76012416020  นางสาวนภาพร สุขหร่อง  Miss Napapon Sukrong  
86012416022  นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์  Miss Nittaya Prasroedsin  
96012416023  นางสาวปวิชญา สิงห์สถิตย์  Miss Pavichaya Singsathit  
106012416026  นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษี  Miss Pannakorn Prakitthornrangsee  
116012416029  นางสาวภัทราวดี นิ่งนึก  Miss Pattarawadee Ningnuk  
126012416031  นางสาวยุวดี แซ่หลอ  Miss Yuwadee Saelor  
136012416032  นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล  Miss Rada Jamniensuksakul  
146012416033  นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึก  Miss Ratsika Gaewsomnuek  
156012416034  นางสาวลลิตา เนียมหอม  Miss Lalita Niamhom  
166012416040  นางสาวสรนันท์ โสทัน  Miss Soranant Sothan  
176012416042  นางสาวสวรินทร์ อุ่นแก้ว  Miss Sawarin Ounkeaw  
186012416045  นางสาวสุปรียา เล้งคำ  Miss Supreeya Lengkam  
196012416048  นางสาวอัมพร นสินกร  Miss Amporn Nasinkorn  
206012416049  นางสาวอาภากร แซ่วื่อ  Miss Arpakorn Saewue  
216012416054  นายปิยะภัทร วังคีรี  Mr.Piyaphat Wangkeeree  
226012416057  นายอภิธาน ธาราแสวง  Mr.Apitan Talasawang