มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012415001  นางสาวชโรธร โมทะนี  Miss Charotron Motanee  
26012415003  นางสาวฐิตาภา สุวรรณรุ่งไพศาล  Miss Thitapha Suwanrungphaisan  
36012415004  นางสาวณัฐชยา แท่นมณี  Miss Natchaya Thaenmani  
46012415006  นางสาวธิดารัตน์ โฉมแดง  Miss Thidarat Chomdaeng  
56012415007  นางสาวปิยรัตน์ ทองดี  Miss Piyarat Thongdee  
66012415008  นางสาวพลอยไพริน ต่ายฝอย  Miss Phloiphairin Taifoi  
76012415009  นางสาวมาริสา มีนามัย  Miss Marisa Meenamai  
86012415010  นางสาววรรณษา ชูเมือง  Miss Wannasa Choomuang  
96012415011  นางสาววิยะดา คุ้มบุ่งคล้า  Miss Wiyada Khumbungkhla  
106012415012  นางสาวสุพัตรา จิ๋วนารายณ์  Miss Supatta Chewnaray  
116012415013  นางสาวโสรยา จีนด้วง  Miss Soraya Jeenduang  
126012415014  นางสาวอรวรรณ ขันตี  Miss Orawan Khuntee  
136012415015  นางสาวอาทิตยา สาริกา  Miss Artitaya Sarika  
146012415016  นายกันต์ธีร์ พรสี่  Mr.Kantee Ponsee  
156012415017  นายกิตติพร สาระพร  Mr.Kittiphon Saraphon