มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012607005  นางสาวปาลิตา พรหมมา  Miss Palita Phromma  
26012607006  นางสาวพนิดา บุญคำ  Miss Panida Boonkam  
36012607014  นางสาวสุนิสา นุชบ้านป่า  Miss Sunisa Nutbanpa  
46012607016  นางสาวอนิษฏา ศิลปจตุรงค์  Miss Anissada Silapajaturong  
56012607022  นายนิรุต แตงบาง  Mr.Niroot Tangbang  
66012607023  นายปนศุภณ ศรีพิมล  Mr.Panasuphon Siphimon  
76012607024  นายวิศวชิต ศรีวิชา  Mr.Visavachit Sriwicha