มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012607001  นางสาวกรรณิการ์ ยงยี  Miss Kannika Yongyi  
26012607002  นางสาวกันตพร จันทรา  Miss Kantaporn Jantra  
36012607003  นางสาวกัลยกร สีม่วง  Miss Kanyakorn Seemuang  
46012607005  นางสาวปาลิตา พรหมมา  Miss Palita Phromma  
56012607006  นางสาวพนิดา บุญคำ  Miss Panida Boonkam  
66012607007  นางสาวพรพรรณ ภู่ประดับเพ็ชร  Miss Ponpan Phupradabphet  
76012607008  นางสาวภัทรลภา ธรรมวงศ์  Miss Pattaralapa Thammawong  
86012607010  นางสาวรัตน์ธิตา เชิดชูพันธ์  Miss Ratthita Choedchuphan  
96012607011  นางสาววีรยา สุขได้พึ่ง  Miss Weeraya Sukdaiphung  
106012607012  นางสาวศุภานันท์ สุขชาวนา  Miss Suphanan Sookchaona  
116012607013  นางสาวสิตานันท์ มินิพันธ์  Miss Sitanan Miniphan  
126012607014  นางสาวสุนิสา นุชบ้านป่า  Miss Sunisa Nutbanpa  
136012607016  นางสาวอนิษฏา ศิลปจตุรงค์  Miss Anissada Silapajaturong  
146012607017  นางสาวอภิญญา วรคันพัก  Miss Apinya Worakanpak  
156012607018  นางสาวอรนุช มาเมือง  Miss Oranuch Mamueang  
166012607019  นายชัยธวัช ประสิทธิ์วิเศษ  Mr.Chaitawat Prasitvisas  
176012607021  นายธนาสิทธิ์ หอมหวล  Mr. Thanasit Hoamhual  
186012607022  นายนิรุต แตงบาง  Mr.Niroot Tangbang  
196012607023  นายปนศุภณ ศรีพิมล  Mr.Panasuphon Siphimon  
206012607024  นายวิศวชิต ศรีวิชา  Mr.Visavachit Sriwicha