มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012607015  นางสาวสุมิตา พัดภู่  Miss Sumita Phatphoo  
26012607026  นางสาวกัญญาวีร์ โฉมงาม  Miss Kanyawi Chomngam  
36012607028  นางสาวจิรัชญา พิมพ์ศรี  Miss Chirachaya Pimsri  
46012607029  นางสาวฐานิกา ตุลาทอง  Miss Thanika Tulathong  
56012607030  นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์  Miss Noppamart Luansak  
66012607031  นางสาวพัณณิตา พลส่ง  Miss Pannita Phonsong  
76012607032  นางสาววรัญญา ราชวงค์  Miss Waranya Ratchawong  
86012607033  นางสาวศิริขวัญ ภูสำเภา  Miss Sirikwan Poosampao  
96012607034  นางสาวสตรีรัตน์ เมืองเขียว  Miss Satreerat Muangkhiew  
106012607035  นางสาวสุพิชชา รัตนมาลย์  Miss Suphitcha Rattanaman  
116012607036  นางสาวสุภาพร นิยมสุข  Miss Suphaphon Niyomsuk  
126012607037  นางสาวอารยา สนธิโพธิ์  Miss Araya Sonthipho  
136012607040  นายนฤบดี พรรณจริต  Mr.Naroubadee Punjarit  
146012607041  นายพัชรพล สมบัติธีระ  Mr.Patcharapol Sombattheera  
156012607042  นายรัฐศักดิ์ ปะโพชะนัง  Mr.Rastasak Paphochanang  
166012607044  นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์  Mr.Subwong Kongsawat  
176012607045  นายอภิวัฒน์ ตั้งวุฒิชัยเจริญ  Mr.Apiwat Tungwutthichaijaroen