มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012607030  นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์  Miss Noppamart Luansak  
26012607035  นางสาวสุพิชชา รัตนมาลย์  Miss Suphitcha Rattanaman  
36012607040  นายนฤบดี พรรณจริต  Mr.Naroubadee Punjarit  
46012607041  นายพัชรพล สมบัติธีระ  Mr.Patcharapol Sombattheera  
56012607044  นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์  Mr.Subwong Kongsawat