มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244011  นายกิตติศักดิ์ เวียงนาค  Mr.Kittisak Viengnak  
26012244012  นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง  Mr.Kattiya Sriboonpeng  
36012244013  นายจักรพันธ์ จันทร์ไพโรจน์  Mr.Cakkapan Chanpairod  
46012244017  นายชลันทร เพ็ชรมาก  Mr.Chaluntorn Phetmak  
56012244019  นายชานนท์ แก้วเกตศรี  Mr.Chanon Keawketsri  
66012244021  นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง  Mr.Tirawut Chompuming  
76012244023  นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำ  Mr.Theerasak Khunkham  
86012244024  นายบวรพจน์ คุ้มภัย  Mr.Bowonphot Khumphal  
96012244033  นายสืบตระกูล อินชัย  Mr.Sueptrakun Ainchai  
106012244049  นายทัตพงศ์ คาดสันเทียะ  Mr.Thatphong Khadsanthia