มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244001  นางสาวกัณฐิกา รักษาแดน  Miss Kantika Raksadan  
26012244002  นางสาวเกศินี สุขมอน  Miss Kesinee Sukmon  
36012244003  นางสาวณัฐชญา นิมิตสถิตธรรม  Miss Natchaya Nimitsathittham  
46012244004  นางสาวนฤมล อาศัยบูลย์  Miss Naruemon Arsaibun  
56012244006  นางสาวเรือนขวัญ เปลี่ยนประไพ  Miss Rueankhwan Plianpraphai  
66012244007  นางสาววิภาวัส เชียงจันทร์  Miss Wipawat Chianjan  
76012244009  นางสาวสุพรรษา ประสานพันธ์  Miss Suphansa Prasanphan  
86012244010  นายกิตติพิชญ์ วงษ์จำปา  Mr.Kitthiphit Wongjampa  
96012244011  นายกิตติศักดิ์ เวียงนาค  Mr.Kittisak Viengnak  
106012244012  นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง  Mr.Kattiya Sriboonpeng  
116012244013  นายจักรพันธ์ จันทร์ไพโรจน์  Mr.Cakkapan Chanpairod  
126012244014  นายเจษฎา ยีรัมย์  Mr.Chetsada Yirum  
136012244016  นายชนะวุฒิ สิงห์แก้ว  Mr.Chanawut Singkaew  
146012244017  นายชลันทร เพ็ชรมาก  Mr.Chaluntorn Phetmak  
156012244019  นายชานนท์ แก้วเกตศรี  Mr.Chanon Keawketsri  
166012244021  นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง  Mr.Tirawut Chompuming  
176012244022  นายธีรโชติ ฝ่ายซ้ายคราม  Mr.Teerachot Faisaikram  
186012244023  นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำ  Mr.Theerasak Khunkham  
196012244024  นายบวรพจน์ คุ้มภัย  Mr.Bowonphot Khumphal  
206012244025  นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า  Mr.Prakrit Nualpao  
216012244028  นายเพทาย อยู่ทัพ  Mr.Phethai Yuthap  
226012244029  นายรัฐพรหม วรรณปัตย์  Mr.Ratapom Wannapat  
236012244031  นายวิทวัส ด้วงสุวรรณ  Mr.Witthawat Duangsuwan  
246012244033  นายสืบตระกูล อินชัย  Mr.Sueptrakun Ainchai  
256012244049  นายทัตพงศ์ คาดสันเทียะ  Mr.Thatphong Khadsanthia