มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244012  นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง  Mr.Kattiya Sriboonpeng  
26012244017  นายชลันทร เพ็ชรมาก  Mr.Chaluntorn Phetmak  
36012244019  นายชานนท์ แก้วเกตศรี  Mr.Chanon Keawketsri  
46012244021  นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง  Mr.Tirawut Chompuming  
56012244024  นายบวรพจน์ คุ้มภัย  Mr.Bowonphot Khumphal  
66012244033  นายสืบตระกูล อินชัย  Mr.Sueptrakun Ainchai