มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244035  นางสาวธัชพรรณ เหมือนกรุง  Miss Tachapan Mueankung  
26012244036  นางสาวธัญลักษณ์ แช่มขำ  Miss Thanyalak Chaemkham  
36012244037  นางสาวพรพิมล คงสุข  Miss Ponpimon Kongsuk  
46012244039  นางสาวรุ่งฟ้า คงมาต  Miss Rungfa Khongmat  
56012244041  นางสาวสุชาวดี อุ่นเกตุ  Miss Suchawadee Aunket  
66012244043  นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อน  Miss Anongnat Moorn  
76012244050  นายธิบดี ดีกองสิน  Mr.Tibodee Deekongsin  
86012244052  นายปฏิคม นาพุก  Mr.Patikhom Naphuk  
96012244054  นายพิสิฐ สำราญพิศ  Mr.Pisit Sumranphit  
106012244055  นายภาคิไนย อยู่หลัง  Mr.Pakinai Yurang  
116012244056  นายรังสิมันต์ ยิ้มดี  Mr.Rangsiman Yimdee  
126012244057  นายวรัญญู สาสน  Mr.Waranyu Sason  
136012244059  นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัย  Mr.Putthiphong Tacamchai  
146012244064  นายเอกภพ สังข์ยัง  Mr.Ekkaphop Sangyang  
156012244065  นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่า  Mr. Natthapong Misomsa