มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244008  นางสาวศิริรักษ์ จักษุฤทธิ์  Miss Sirirak Jaksurit  
26012244035  นางสาวธัชพรรณ เหมือนกรุง  Miss Tachapan Mueankung  
36012244036  นางสาวธัญญลักษณ์ แช่มขำ  Miss Thanyalak Chaemkham  
46012244037  นางสาวพรพิมล คงสุข  Miss Ponpimon Kongsuk  
56012244038  นางสาวภัสรา พันเอม  Miss Phatsara Phanem  
66012244039  นางสาวรุ่งฟ้า คงมาต  Miss Rungfa Khongmat  
76012244041  นางสาวสุชาวดี อุ่นเกตุ  Miss Suchawadee Aunket  
86012244042  นางสาวหิรัญญา เปลี้ยวสน  Miss Hiranya Pliaoson  
96012244043  นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อน  Miss Anongnat Moorn  
106012244045  นายชญานนท์ แก้วกืน  Mr.Chayanon Kaewkeun  
116012244050  นายธิบดี ดีกองสิน  Mr.Tibodee Deekongsin  
126012244052  นายปฏิคม นาพุก  Mr.Patikhom Naphuk  
136012244053  นายพรชัย บัวเผียน  Mr.Phornchai Buaphean  
146012244054  นายพิสิฐ สำราญพิศ  Mr.Pisit Sumranphit  
156012244055  นายภาคิไนย อยู่หลัง  Mr.Pakinai Yurang  
166012244056  นายรังสิมันต์ ยิ้มดี  Mr.Rangsiman Yimdee  
176012244057  นายวรัญญู สาสน  Mr.Waranyu Sason  
186012244058  นายวริทธิ์ธร เปียนุ่ม  Mr.Waritthon Pianum  
196012244059  นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัย  Mr.Putthiphong Tacamchai  
206012244060  นายสาธิต หมวกโตนด  Mr.Satit Muaktanot  
216012244062  นายสุรศักดิ์ ปั้นเพชร  Mr.Surasak Panpech  
226012244064  นายเอกภพ สังข์ยัง  Mr.Ekkaphop Sangyang  
236012244065  นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่า  Mr. Natthapong Misomsa