มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012244039  นางสาวรุ่งฟ้า คงมาต  Miss Rungfa Khongmat  
26012244050  นายธิบดี ดีกองสิน  Mr.Tibodee Deekongsin  
36012244052  นายปฏิคม นาพุก  Mr.Patikhom Naphuk  
46012244054  นายพิสิฐ สำราญพิศ  Mr.Pisit Sumranphit  
56012244056  นายรังสิมันต์ ยิ้มดี  Mr.Rangsiman Yimdee  
66012244057  นายวรัญญู สาสน  Mr.Waranyu Sason  
76012244059  นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัย  Mr.Putthiphong Tacamchai  
86012244064  นายเอกภพ สังข์ยัง  Mr.Ekkaphop Sangyang  
96012244065  นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่า  Mr. Natthapong Misomsa