มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412001  นางสาวกัลย์ธิมา อยู่คง  Miss Kanthima Yookong  
26012412002  นางสาวกาญจนา คนขยัน  Miss Kanchana Khonkhayan  
36012412003  นางสาวขนิษฐา แซ่ฮั่น  Miss Khanittha Saehun  
46012412005  นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนคร  Miss Chatthip Khunnakorn  
56012412006  นางสาวชุติมา เพ็ชรพล  Miss Chutima Phetphon  
66012412007  นางสาวฐิติมา ยุพา  Miss Titima Yupa  
76012412008  นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง  Miss Natnicha Naranong  
86012412010  นางสาวดุสิตา ขาวสุข  Miss Dusita Khaewsuk  
96012412012  นางสาวนวลณัฐ โพธิ์เนียม  Miss Nualnut Phonium  
106012412013  นางสาวนุตประวีณ์ ทุตะกิจ  Miss Nudprawee Thudtakid  
116012412014  นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทย  Miss Netdara Wongthai  
126012412015  นางสาวเนตรนภา กะสวย  Miss Netnapha Kasuay  
136012412016  นางสาวบุษกร รักสกุลพูนทวี  Miss Budsakorn Ruksagunpoontawee  
146012412017  นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์คล้าย  Miss Benjarat In-Klai  
156012412020  นางสาวพรทิพา ยังเพ็ง  Miss Pornthipha Yangpeng  
166012412021  นางสาวพรพรรณ แก้วจันทร์  Miss Pornpan Kaewjan  
176012412025  นางสาววรรณนิภา มาสี  Miss Wannipa Masee  
186012412026  นางสาววราภรณ์ กันเนียม  Miss Waraporn Kanniam  
196012412027  นางสาววิภาดา ด่อนแผ้ว  Miss Wiphada Donphaeo  
206012412029  นางสาวสกุลณา ยังเพ็ง  Miss Sakuna Yangpheng  
216012412030  นางสาวสิริลักษณ์ เดชสุระ  Miss Sirilak Detsura  
226012412033  นางสาวอนุเสน ขันบุรี  Miss Anusen Khanburi  
236012412035  นายดนุพล โกมลนาถสิริ  Mr.Danuphon Komonnatsiri  
246012412037  นายนพรัตน์ นกทอง  Mr.Noppharat Nokthong  
256012412038  นายวรวิชษ์ เอี่ยมมี  Mr.Worawit Ieammee  
266012412039  นายสิทธา เพียรรุ่งเรือง  Mr.Sittha Phienrungrueng  
276012412040  นายอดิประพล อัสถิ  Mr.Adiprapon Asathi  
286012412103  นางสาวอัยลดา ยมนา  Miss Irada Yommana