มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412002  นางสาวกาญจนา คนขยัน  Miss Kanchana Khonkhayan  
26012412003  นางสาวขนิษฐา แซ่ฮั่น  Miss Khanittha Saehun  
36012412005  นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนคร  Miss Chatthip Khunnakorn  
46012412006  นางสาวชุติมา เพ็ชรพล  Miss Chutima Phetphon  
56012412007  นางสาวฐิติมา ยุพา  Miss Titima Yupa  
66012412008  นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง  Miss Natnicha Naranong  
76012412010  นางสาวดุสิตา ขาวสุข  Miss Dusita Khaewsuk  
86012412012  นางสาวนวลณัฐ โพธิ์เนียม  Miss Nualnut Phonium  
96012412014  นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทย  Miss Netdara Wongthai  
106012412015  นางสาวเนตรนภา กะสวย  Miss Netnapha Kasuay  
116012412016  นางสาวบุษกร รักสกุลพูนทวี  Miss Budsakorn Ruksagunpoontawee  
126012412017  นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์คล้าย  Miss Benjarat In-Klai  
136012412021  นางสาวพรพรรณ แก้วจันทร์  Miss Pornpan Kaewjan  
146012412025  นางสาววรรณนิภา มาสี  Miss Wannipa Masee  
156012412027  นางสาววิภาดา ด่อนแผ้ว  Miss Wiphada Donphaeo  
166012412029  นางสาวสกุลณา ยังเพ็ง  Miss Sakuna Yangpheng  
176012412033  นางสาวอนุเสน ขันบุรี  Miss Anusen Khanburi  
186012412035  นายดนุพล โกมลนาถสิริ  Mr.Danuphon Komonnatsiri  
196012412037  นายนพรัตน์ นกทอง  Mr.Noppharat Nokthong  
206012412039  นายสิทธา เพียรรุ่งเรือง  Mr.Sittha Phienrungrueng  
216012412040  นายอดิประพล อัสถิ  Mr.Adiprapon Asathi  
226012412103  นางสาวอัยลดา ยมนา  Miss Irada Yommana