มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412005  นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนคร  Miss Chatthip Khunnakorn  
26012412006  นางสาวชุติมา เพ็ชรพล  Miss Chutima Phetphon  
36012412010  นางสาวดุสิตา ขาวสุข  Miss Dusita Khaewsuk  
46012412014  นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทย  Miss Netdara Wongthai  
56012412040  นายอดิประพล อัสถิ  Mr.Adiprapon Asathi