มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412042  นางสาวณัฏฐณิชา ไกรวงษ์  Miss Nattanicha Gaiwong  
26012412043  นางสาวณิชานันท์ เฉลยสาร  Miss Nichanan Chaieaysan  
36012412045  นางสาวนฤมล มีสุข  Miss Narumon Meesuk  
46012412046  นางสาวนลิน พันวัฒนากาจี  Miss Nalin Phanwatthanakachi  
56012412048  นางสาวนันธิชา มาลัย  Miss Nanthicha Malai  
66012412049  นางสาวปนัดดา จันทะคุณ  Miss Panatda Janthakhun  
76012412052  นางสาวผกามาศ แสงพลอย  Miss Phakamat Saengphloi  
86012412054  นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์  Miss Mullika Sornsing  
96012412056  นางสาวรัชชญา ชูสาย  Miss Ratchaya Chusai  
106012412057  นางสาวรัตนภรณ์ ดีสะท้าน  Miss Ratanaporn Deesatan  
116012412058  นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุล  Miss Worada Srikhanyanakhun  
126012412059  นางสาวศิรินภา ฉลองชน  Miss Sirinapa Chalongchon  
136012412060  นางสาวศุภรดี อ่อนละมูล  Miss Supharadee Oonlamun  
146012412061  นางสาวสุจิณณา ใจกว้าง  Miss Sujinna Jaikwang  
156012412063  นางสาวสุภัค จงทอง  Miss Supak Jongthong  
166012412064  นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษิ  Miss Supaporn Supasi  
176012412066  นางสาวอรสา จันทร์เล็ก  Miss Orasa Janlek  
186012412067  นายกฤดนัย พรหมเมศ  Mr.Kritdanai Phrommet  
196012412068  นายกฤษณะ ตรีสาตร์  Mr.Kitsana Treesat  
206012412069  นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์  Mr.Jirachot Chakunsin  
216012412070  นายณัฐวัตร ทานนท์  Mr.Natthawat Thanon  
226012412072  นายนครินทร์ น่วมนุ้ย  Mr.Nakharin Nuamnui  
236012412075  นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์  Mr.Phuchong Kaeohaikhrao  
246012412080  นายเอกภพ ภักดีมี  Mr.Aagkpob Pakdimi