มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412041  นางสาวกมลเนตร บัวกล้า  Miss Kamolnate Buakla  
26012412042  นางสาวณัฏฐณิชา ไกรวงษ์  Miss Nattanicha Gaiwong  
36012412043  นางสาวณิชานันท์ เฉลยสาร  Miss Nichanan Chaieaysan  
46012412045  นางสาวนฤมล มีสุข  Miss Narumon Meesuk  
56012412046  นางสาวนลิน พันวัฒนากาจี  Miss Nalin Phanwatthanakachi  
66012412048  นางสาวนันธิชา มาลัย  Miss Nanthicha Malai  
76012412049  นางสาวปนัดดา จันทะคุณ  Miss Panatda Janthakhun  
86012412052  นางสาวผกามาศ แสงพลอย  Miss Phakamat Saengphloi  
96012412054  นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์  Miss Mullika Sornsing  
106012412056  นางสาวรัชชญา ชูสาย  Miss Ratchaya Chusai  
116012412057  นางสาวรัตนภรณ์ ดีสะท้าน  Miss Ratanaporn Deesatan  
126012412058  นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุล  Miss Worada Srikhanyanakhun  
136012412059  นางสาวศิรินภา ฉลองชน  Miss Sirinapa Chalongchon  
146012412060  นางสาวศุภรดี อ่อนละมูล  Miss Supharadee Oonlamun  
156012412061  นางสาวสุจิณณา ใจกว้าง  Miss Sujinna Jaikwang  
166012412063  นางสาวสุภัค จงทอง  Miss Supak Jongthong  
176012412064  นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษิ  Miss Supaporn Supasi  
186012412066  นางสาวอรสา จันทร์เล็ก  Miss Orasa Janlek  
196012412067  นายกฤดนัย พรหมเมศ  Mr.Kritdanai Phrommet  
206012412068  นายกฤษณะ ตรีสาตร์  Mr.Kitsana Treesat  
216012412069  นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์  Mr.Jirachot Chakunsin  
226012412070  นายณัฐวัตร ทานนท์  Mr.Natthawat Thanon  
236012412072  นายนครินทร์ น่วมนุ้ย  Mr.Nakharin Nuamnui  
246012412073  นายบัณฑิต ดีสุข  Mr.Bandit Deesuk  
256012412074  นายพัชรพล บุญมา  Mr.Patcharapon Boonma  
266012412075  นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์  Mr.Phuchong Kaeohaikhrao  
276012412078  นายสุรวุฒิ อินกองงาม  Mr.Surawut Inkongngam  
286012412080  นายเอกภพ ภักดีมี  Mr.Aagkpob Pakdimi