มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412042  นางสาวณัฏฐณิชา ไกรวงษ์  Miss Nattanicha Gaiwong  
26012412043  นางสาวณิชานันท์ เฉลยสาร  Miss Nichanan Chaieaysan  
36012412045  นางสาวนฤมล มีสุข  Miss Narumon Meesuk  
46012412046  นางสาวนลิน พันวัฒนากาจี  Miss Nalin Phanwatthanakachi  
56012412048  นางสาวนันธิชา มาลัย  Miss Nanthicha Malai  
66012412052  นางสาวผกามาศ แสงพลอย  Miss Phakamat Saengphloi  
76012412054  นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์  Miss Mullika Sornsing  
86012412056  นางสาวรัชชญา ชูสาย  Miss Ratchaya Chusai  
96012412057  นางสาวรัตนภรณ์ ดีสะท้าน  Miss Ratanaporn Deesatan  
106012412058  นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุล  Miss Worada Srikhanyanakhun  
116012412060  นางสาวศุภรดี อ่อนละมูล  Miss Supharadee Oonlamun  
126012412061  นางสาวสุจิณณา ใจกว้าง  Miss Sujinna Jaikwang  
136012412066  นางสาวอรสา จันทร์เล็ก  Miss Orasa Janlek  
146012412069  นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์  Mr.Jirachot Chakunsin  
156012412070  นายณัฐวัตร ทานนท์  Mr.Natthawat Thanon  
166012412072  นายนครินทร์ น่วมนุ้ย  Mr.Nakharin Nuamnui  
176012412075  นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์  Mr.Phuchong Kaeohaikhrao