มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012412082  นางสาวจิราภา แก้วนิ่ม  Miss Jirapa Kaewnim  
26012412091  นางสาวมณฑา ชินนะมา  Miss Montha Chinnama  
36012412111  นายพงศกร ขำขม  Mr.Phongsakon Khamkhom  
46012412113  นายศรัณย์ จิตรสินี  Mr.Sarun Jitsinee