มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012411001  นายกฤษณะ ใจดี  Mr.Gissana Jaidee  
26012411004  นายณัฐกาญจ์ ธรรมขันธ์  Mr.Natthakan Thammakhan  
36012411005  นายณัฐสิทธิ์ ภาษาทอง  Mr.Nattasit Pasathong  
46012411006  นายดรัสวัต บุญชู  Mr.Darassawat Boonchoo  
56012411007  นายทรงศักดิ์ ไข่สอน  Mr.Songsak Khaisorn  
66012411008  นายทัศนัย สร้อยดี  Mr.Thassanai Soidee  
76012411009  นายธนาวุฒิ เกิดอินทร์  Mr.Tanawut Goedin  
86012411010  นายธีรนัย ถ่ายถอน  Mr.Theeranai Taitorn  
96012411011  นายนภสินธุ์ จันทร์ผกา  Mr.Nopphasin Chanpaka  
106012411012  นายนลธวัช วงษ์ไพฑูรย์  Mr.Nonthawat Wongphaitoon  
116012411013  นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำ  Mr.Pariwat Panyakam  
126012411014  นายพงศกร จีนเขียว  Mr.Phongsakon Chinkhiao  
136012411015  นายพงศ์ภัค เด่นจันทึก  Mr.Phongphak Denjanthuek  
146012411017  นายภาณุวงศ์ พงษ์ไทย  Mr.Phanuwong Phongthai  
156012411018  นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญ  Mr.Phanuwat Phokhwan  
166012411019  นายวัชรวรรณ กลิ่นศรีสุข  Mr.Watcharawam Klinsrisuk  
176012411020  นายศราวุฒิ สุมาลี  Mr.Sarawut Sumali  
186012411022  นายสรณ์สิริ ไทยประสิทธิ์  Mr.Sornsiri Thaiprasit  
196012411023  นายธีรวีร์ บุญเศรษฐ์วรกิจ  Mr.Teerawee Boonsetworakit  
206012411024  นายสุรชฏ คำดำ  Mr.Surachata Khamdam  
216012411025  นายอภิวัฒน์ จันขุน  Mr.Apivat Jankon  
226012411026  นายอวิรุทธ์ สระทอง  Mr.Awirut Srathong  
236012411027  นายธนกฤต แสนขัด  Mr.Thanakrit Saenkhat