มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012411005  นายณัฐสิทธิ์ ภาษาทอง  Mr.Nattasit Pasathong  
26012411007  นายทรงศักดิ์ ไข่สอน  Mr.Songsak Khaisorn  
36012411013  นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำ  Mr.Pariwat Panyakam  
46012411014  นายพงศกร จีนเขียว  Mr.Phongsakon Chinkhiao  
56012411015  นายพงศ์ภัค เด่นจันทึก  Mr.Phongphak Denjanthuek  
66012411018  นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญ  Mr.Phanuwat Phokhwan  
76012411019  นายวัชรวรรณ กลิ่นศรีสุข  Mr.Watcharawam Klinsrisuk  
86012411020  นายศราวุฒิ สุมาลี  Mr.Sarawut Sumali  
96012411023  นายธีรวีร์ บุญเศรษฐ์วรกิจ  Mr.Teerawee Boonsetworakit  
106012411024  นายสุรชฏ คำดำ  Mr.Surachata Khamdam  
116012411026  นายอวิรุทธ์ สระทอง  Mr.Awirut Srathong  
126012411027  นายธนกฤต แสนขัด  Mr.Thanakrit Saenkhat