มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012603001  นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้ว  Miss Kingkan Nakkaew  
26012603003  นางสาวเขมนิฒท์ เกิดเกตุ  Miss Kammanit Kurdkat  
36012603004  นางสาวจารุวรรณ ทองดอนอินทร์  Miss Jaruwan Thongdonin  
46012603005  นางสาวจิรภิญญา มากบ้านบึง  Miss Jiraphinya Makbanbueng  
56012603006  นางสาวจุฑามาศ อ้วนแก้ว  Miss Chuthamat Ouankaeo  
66012603008  นางสาวณัฐฐาพร มีอาญา  Miss Nattapon Meearya  
76012603009  นางสาวณัฐภรณ์ เกียรติยศ  Miss Nuttapron Kiattiyos  
86012603010  นางสาวณัฐมน อินหาดกรวด  Miss Natthamon Ainhatkruad  
96012603012  นางสาวพัชริดาวรรณ จันทวงษ์  Miss Patcharidawan Jantawong  
106012603013  นางสาวภาณุมาศ ศรีหอม  Miss Panumas Srihom  
116012603014  นางสาวเมธาวี จันทร์ทอง  Miss Methawi Chanthong  
126012603015  นางสาวโยษิตา ประดิษฐ์ทอง  Miss Yosita Pradidthong  
136012603016  นางสาวรสสุคนธ์ เติมศักดิ์  Miss Rotsukon Termsak  
146012603018  นางสาวศศินา หมื่นวิชา  Miss Sasina Muenwicha  
156012603019  นางสาวศิริลักษณ์ พุกอูด  Miss Sirilak Phukaut  
166012603020  นางสาวบุญญาพร แก้วยม  Miss Boonyaporn Kaewyom  
176012603023  นางสาวสุนิสา ผึ่งสุข  Miss Sunisa Phuengsuk  
186012603024  นางสาวสุภาวิตา ชนุดรัมย์  Miss Supawita Chanudrum  
196012603025  นางสาวอุบลวรรณ ตุ่มน้ำ  Miss Abolwan Tumnam  
206012603026  นายจิรวัฒน์ ใจวิสุทธิ์หรรษา  Mr.Jirawat Jaiwisuthunsa  
216012603027  นายธีรนัย ไตรปิฎก  Mr.Teeranai Tripidok  
226012603028  นายเนติพงษ์ ตุ่นตา  Mr.Netipong Tunta  
236012603029  นายธีระ คำลือ  Mr.Theera Kamlue  
246012603030  นายพนากร เยี่ยมผา  Mr.Phanakon Yiampha