มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012603013  นางสาวภาณุมาศ ศรีหอม  Miss Panumas Srihom  
26012603028  นายเนติพงษ์ ตุ่นตา  Mr.Netipong Tunta  
36012603030  นายพนากร เยี่ยมผา  Mr.Phanakon Yiampha