มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012603031  นางสาวกรรณิกา ขำนิพัฒน์  Miss Kannika Khamnipat  
26012603033  นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูติด  Miss Kingkan Chootid  
36012603034  นางสาวจริยา เบ็ญจมาศ  Miss Jariya Benjamat  
46012603035  นางสาวจารุวรรณ เปพะนัส  Miss Charuwan Pephanat  
56012603036  นางสาวจิราภา ประดับศรี  Miss Jirapa Pradabsri  
66012603037  นางสาวชลดา นารี  Miss Chonlada Naree  
76012603038  นางสาวชลธิชา ตั้งไว้  Miss Chonthicha Tungwai  
86012603039  นางสาวณัฐกมล สงวนสิน  Miss Natakamon Sanguansin  
96012603041  นางสาวพันธิตา กาหลง  Miss Phanthita Kalong  
106012603042  นางสาวพิจิตรา นรากรณ์  Miss Pijittra Narakorn  
116012603043  นางสาวมณฑิตา เนืองนิตย์  Miss Montita Nueangnit  
126012603044  นางสาววาสนา อยู่นาน  Miss Wadsana Yoonan  
136012603045  นางสาววิภาพร สายทอง  Miss Wiparporn Saithong  
146012603046  นางสาวสโรชา บุญกมุติ  Miss Sarocha Bunkamud  
156012603047  นางสาวสินันทา เหล็กสิงห์  Miss Sinanta Leaksing  
166012603048  นางสาวสุนารี จันทรมณฑล  Miss Sunalee Jantaramonthon  
176012603050  นางสาวอมรรัตน์ ขำขจร  Miss Amonrat Khamkhajorn  
186012603051  นางสาวอังคนา มีเกษ  Miss Angkana Meeket  
196012603053  นายกฤษฎาบัณฑิต สมสกุล  Mr.Krisadabandit Somsakul  
206012603054  นายจิรวัฒน์ พุ่มคำ  Mr.Jirawat Pumkum  
216012603057  นายยุทธภูมิ ชาญสมาธิ์  Mr.Yuttaphum Chansamar  
226012603058  นางสาวฐณิชชา เย็นสุข  Miss Thanitcha Yansuk  
236012603059  นางสาวปนิตา ชตางาม  Miss Panita Chatangam