มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012606007  นางสาวฑุลิกา กิจวรรณ  Miss Turika Kitjawan  
26012606024  นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์  Miss Waraphon Pachamwong  
36012606030  นางสาวสุภาภรณ์ สันฐาน  Miss Suphaphon Sunthan  
46012606037  นายทีปกร พวงศรี  Mr.Teepakon Phuangsri