มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012606001  นางสาวกนกวรรณ คงบาง  Miss Kanokwan Khongbang  
26012606004  นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้ว  Miss Juthathip Vankaew  
36012606005  นางสาวชนิกานต์ คำภา  Miss Chanikan Khampha  
46012606006  นางสาวฐิติกานต์ แก้วเกษ  Miss Thitikan Kaewket  
56012606007  นางสาวฑุลิกา กิจวรรณ  Miss Turika Kitjawan  
66012606008  นางสาวณิชากร มีบึงพร้าว  Miss Nichakon Mibuengphrao  
76012606009  นางสาวทิพากร ปลุกเศก  Miss Tipakorn Pluksek  
86012606012  นางสาวธัญจิรา ทองเวียง  Miss Thunjira Thongwieng  
96012606014  นางสาวนภาพร ก้อนพล  Miss Napaporn Konpol  
106012606016  นางสาวปนัดดา สิงหเดช  Miss Panatda Singhadech  
116012606017  นางสาวประภาสิริ บุญชู  Miss Paphasiri Boonchoo  
126012606018  นางสาวปิ่นมนัส ใจจู  Miss Pinmanat Chaichu  
136012606020  นางสาวภัทราภรณ์ ดีมี  Miss Phattaraphon Deemee  
146012606022  นางสาวฤทัยกาญจน์ มั่นคง  Miss Ruethaikan Mankong  
156012606023  นางสาววรรณภักสร วิทยารุ่งโรจน์  Miss Wannaphakson Witthayarungrot  
166012606024  นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์  Miss Waraphon Pachamwong  
176012606027  นางสาวสาธินี แก้วลอย  Miss Satinee Keawloi  
186012606028  นางสาวสิริยากร ปานสุข  Miss Siriyakon Pansuk  
196012606029  นางสาวสุดารัตน์ อินโอภาส  Miss Sudarat Inopast  
206012606030  นางสาวสุภาภรณ์ สันฐาน  Miss Suphaphon Sunthan  
216012606031  นางสาวเสาวลักษณ์ คงสา  Miss Saowaluck Khongsa  
226012606032  นางสาวอรพรรณ ธุระหาย  Miss Orapan Turahay  
236012606033  นางสาวอังคณา สองสมุทร  Miss Angkana Songsamut  
246012606035  นายเจนณรงค์ พินแก้ว  Mr.Jannarong Phinkaew  
256012606036  นายณัฐชานนท์ กองสีสังข์  Mr.Natchanon Kongsisang  
266012606037  นายทีปกร พวงศรี  Mr.Teepakon Phuangsri  
276012606038  นายปฏิยุทธ์ ปั้นเทศ  Mr.Patiyut Panted  
286012606039  นายพัชรพฤกษ์ พฤกษะวัน  Mr.Putcharapruk Pruksawan  
296012606040  นายรวิพล ตั้งนพรัตน์  Mr.Rawipon Tangnopparat  
306012606041  นายรักษา แซ่หว้า  Mr.Laksa Saehwa  
316012606043  นายฤทธิชัย พินิตตานนท์  Mr.Rittichai Pinittanon  
326012606044  นายวชิระพล ผ่องใส  Mr.Wachirapol Phongsai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012606070  นางสาวรุจิกานต์ ถ่ายถอน  Miss Rujikan Taitorn  
346012606088  นายพิษณุ ท้วมเรือง  Mr.Pissanu Tuamruang