มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012606047  นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า  Miss Kanitta Kamthongraya  
26012606052  นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม  Miss Titaporn Kongneim  
36012606058  นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอม  Miss Naphatsawan Thuphom  
46012606062  นางสาวพรจรัส พรมสว่าง  Miss Pornjarat Promsawang