มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012606047  นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า  Miss Kanitta Kamthongraya  
26012606048  นางสาวขวัญตา ลำขวัญ  Miss Khwanta Lamkhwan  
36012606052  นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม  Miss Titaporn Kongneim  
46012606058  นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอม  Miss Naphatsawan Thuphom  
56012606062  นางสาวพรจรัส พรมสว่าง  Miss Pornjarat Promsawang