มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012606002  นางสาวกมลทิพย์ สายเปลี่ยน  Miss Kamontip Saiplian  
26012606019  นางสาวพิมพ์นิภา อ่านชำนาญ  Miss Phimnipha Arnchamnan  
36012606034  นางสาวอัญชลี ยี่ตั้ง  Miss Unchalee Yeetang  
46012606046  นางสาวกัญญารัตน์ พรหมรักษา  Miss Kanyarat Promraksa  
56012606047  นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า  Miss Kanitta Kamthongraya  
66012606048  นางสาวขวัญตา ลำขวัญ  Miss Khwanta Lamkhwan  
76012606049  นางสาวจิราภรณ์ เลิศณรงค์  Miss Jiraporn Lertnarong  
86012606050  นางสาวจุฑามาศ สีมูล  Miss Jutamat Seemool  
96012606051  นางสาวชรินทร์เนตร ทองจันอับ  Miss Charinnet Thongchanoap  
106012606052  นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม  Miss Titaporn Kongneim  
116012606053  นางสาวณัฐทิดา อินแผลง  Miss Nattida Inphlang  
126012606055  นางสาวธัญจิรา การังใจ  Miss Thunjira Karangjai  
136012606056  นางสาวธัญญลักษณ์ จ้อยโถ  Miss Thanyalak Choitho  
146012606057  นางสาวนภัสรา เครืองรัมย์  Miss Naphatsara Khrueangram  
156012606058  นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอม  Miss Naphatsawan Thuphom  
166012606059  นางสาวนิตยา เข็มคง  Miss Nittaya Khemkong  
176012606060  นางสาวบุษยากร บุญรอด  Miss Boodsayakon Bunrot  
186012606061  นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น  Miss Benjamat Chumchuen  
196012606062  นางสาวพรจรัส พรมสว่าง  Miss Pornjarat Promsawang  
206012606063  นางสาวพรพิมล แสงปัญญา  Miss Phonphimon Saengpanya  
216012606064  นางสาวพิจิตตรา นุ้ยวรรณ์  Miss Phichitra Nuiwan  
226012606065  นางสาวพิมพิมาย ศรีสมุทร  Miss Pimphimai Srisamut  
236012606066  นางสาวมณีรัตน์ แสงทรัพย์  Miss Manirat Saengsap  
246012606067  นางสาวมาริสา พรมสอน  Miss Marisa Phomson  
256012606069  นางสาวรุ่งนภาภรณ์ บุญเสือ  Miss Rungnapaporn Bunsua  
266012606071  นางสาววรรณวิภา จันทร์เพ็ญ  Miss Wanwipha Janphen  
276012606072  นางสาววัชรีพร คีรีรมย์  Miss Wadchareepon Keereerom  
286012606073  นางสาวศิริประภา วงค์คีรี  Miss Siriprapha Wongkhiri  
296012606074  นางสาวศิริลักษณ์ เนียมแก้ว  Miss Sirilaksn Niamkaeo  
306012606075  นางสาวอรณิชา อุ่มมี  Miss Ornicha Aummee  
316012606076  นายกิตติพงศ์ พุ่มน่วม  Mr.Kittipong Pumnuam  
326012606077  นายณัฐพงค์ ปิตาระคะ  Mr.Natthaphong Pitarakha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012606078  นายณัฐพล บุญเรือ  Mr.Nattapon Bunruea  
346012606080  นายนิรัตน์ชัย คลองตะเคียน  Mr.Niratchai Khlongtakhian  
356012606081  นายปรมัตย์ ศรีอุดร  Mr.Paramat Sriudon  
366012606082  นายวัยวุฒิ เพชรไทย  Mr.Waiyawut Pachthai  
376012606083  นายวิศวะ พึ่งแย้ม  Mr.Witsawa Phungyam  
386012606084  นายศรัณญ์ สุขมาก  Mr.Sarun Sukmak  
396012606085  นายอนาวิล ฉิมมา  Mr.Anawin Chimma  
406012606087  นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้ง  Miss Kanteera Panjang