มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602012  นางสาวปนิตา สุทธิหล่อ  Miss Panita Sutthilo  
26012602021  นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาท  Miss Phanitphitcha Soksawat  
36012602024  นางสาวฤทัย ทองพันช่าง  Miss Ruethai Thongphanchang  
46012602033  นางสาวสุนิสา พิมพ์บุญมา  Miss Sunisa Phimboonma  
56012602036  นางสาวอภิสมัย อู่ไทย  Miss Apisamai U-Thai  
66012602040  นายกิตติภณ เขียวต่าย  Mr.Kittiphon Keawtai  
76012602047  นายถิรวัฒน์ ดวงหทัย  Mr.Tirawat Duangthai  
86012602048  นายธนกฤต เพื่อนประเสริฐ  Mr.Thanakrit Phueanprasert  
96012602051  นายภัทร วัชรจิตบวร  Mr.Pattara Watcharachitbowon  
106012602055  นายวินัย หอมเจริญ  Mr.Winai Homcharoen  
116012602058  นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐ  Mr.Sirapat Mingprasert  
126012602107  นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุข  Mr.Panyawat Jaroensuk  
136012602174  นายธีรศักดิ์ อยู่หลาย  Mr.Theerasak Yoolai  
146012602175  นายภิสิทธิ์ นากแก้ว  Mr. Pisit Nakkaeo  
156012602184  นางสาวมีนา มาลัย  Miss Meena Malai