มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602001  นางสาวกมลฉัตร สระทองคำ  Miss Kamonchat Sathongkham  
26012602002  นางสาวกริยากร พันธุ์พุก  Miss Kiyakon Panpuk  
36012602003  นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงษ์  Miss Kingkan Rachchawong  
46012602004  นางสาวจณิศตา อัครพรสถิต  Miss Janitsata Akarapornsathit  
56012602005  นางสาวจีรวรรณ ยศอ่อน  Miss Chirawan Yotoon  
66012602006  นางสาวญาณี สุจริต  Miss Yanee Sutcharit  
76012602007  นางสาวณัฐธินนท์ บุญเม่น  Miss Nattinon Boonmen  
86012602008  นางสาวณัฐนรี ส่งศรี  Miss Natnaree Songsri  
96012602009  นางสาวธัญรดา พรมกล้า  Miss Thanrada Phromkla  
106012602010  นางสาวนภาพร โฉมวานิช  Miss Napaporn Chomvanich  
116012602011  นางสาวบุญฑริกา ธูปหอม  Miss Buntharika Thuphom  
126012602012  นางสาวปนิตา สุทธิหล่อ  Miss Panita Sutthilo  
136012602014  นางสาวพรนภา แก้วใหญ่  Miss Pornnapa Kaewyai  
146012602015  นางสาวพรพิมล พิมพิณ  Miss Ponpimol Pimpin  
156012602016  นางสาวพรลภัส มณีวัลย์  Miss Pornrapat Maneewan  
166012602018  นางสาวพิรชา แสวงผล  Miss Piracha Saeongphon  
176012602021  นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาท  Miss Phanitphitcha Soksawat  
186012602022  นางสาวรวีวรรณ บุญเม่น  Miss Raweewan Boonmen  
196012602023  นางสาวรัตนาภรณ์ เณรเถา  Miss Rattanaporn Nentho  
206012602024  นางสาวฤทัย ทองพันช่าง  Miss Ruethai Thongphanchang  
216012602025  นางสาววัชราภรณ์ สีหะวงษ์  Miss Watcharaporn Seehawong  
226012602026  นางสาวศรัญญา โคตรสิงห์  Miss Saranya Khotsing  
236012602027  นางสาวศริญยา ชนะโต  Miss Sarinya Chanato  
246012602028  นางสาวศศิธร สุขแดง  Miss Sasithon Sukdaeng  
256012602029  นางสาวศุภลักษณ์ อักษร  Miss Suphalak Akson  
266012602030  นางสาวสุกัญญา ผิวเขียว  Miss Sukanya Phiwkaiw  
276012602031  นางสาวสุธัญญา นิลแนม  Miss Sutanya Ninnaem  
286012602033  นางสาวสุนิสา พิมพ์บุญมา  Miss Sunisa Phimboonma  
296012602034  นางสาวสุภัสสร กันเฉย  Miss Suphatson Kanchoei  
306012602035  นางสาวแสงมณี โพยมรัตน์  Miss Sangmanee Poyomrat  
316012602036  นางสาวอภิสมัย อู่ไทย  Miss Apisamai U-Thai  
326012602037  นางสาวอรนิภา เอี่ยมโซ้  Miss Onnipa Iamso  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012602038  นางสาวอรัชพร โพธิ์ศรี  Miss Aratchaporn Phosri  
346012602040  นายกิตติภณ เขียวต่าย  Mr.Kittiphon Keawtai  
356012602041  นายกีรติ ประดับศรี  Mr.Kilati Pradupsri  
366012602043  นายชาญณรงค์ ต้มกลั่น  Mr.Channaronk Tomklan  
376012602044  นางสาวฑิฆัมพร เขียวบัว  Miss Tikumporn Khiaobua  
386012602046  นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข  Mr.Natthawut Saentaweesuk  
396012602047  นายถิรวัฒน์ ดวงหทัย  Mr.Tirawat Duangthai  
406012602048  นายธนกฤต เพื่อนประเสริฐ  Mr.Thanakrit Phueanprasert  
416012602051  นายภัทร วัชรจิตบวร  Mr.Pattara Watcharachitbowon  
426012602052  นายภูมิณัฐ คัชมาตย์  Mr.Phoominat Katchamat  
436012602055  นายวินัย หอมเจริญ  Mr.Winai Homcharoen  
446012602057  นายสิทธินนท์ จิตรงาม  Mr.Sitthinon Chitngam  
456012602058  นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐ  Mr.Sirapat Mingprasert  
466012602059  นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดช  Mr.Achitaphon Khositlitthidach  
476012602107  นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุข  Mr.Panyawat Jaroensuk  
486012602137  นางสาวพณิชชา ตริตรอง  Miss Panitcha Tritrong  
496012602141  นางสาวภัทรวดี ศรีกะทัด  Miss Pattharawadee Srikathad  
506012602174  นายธีรศักดิ์ อยู่หลาย  Mr.Theerasak Yoolai  
516012602175  นายภิสิทธิ์ นากแก้ว  Mr. Pisit Nakkaeo  
526012602184  นางสาวมีนา มาลัย  Miss Meena Malai