มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602020  นางสาวยุพาวรรณ จันรักษา  Miss Yupawan Chanraksa  
26012602054  นายวาทิน วิจารณกุล  Mr.Watin Vijaranakul  
36012602061  นางสาวกนกวรรณ กองรส  Miss Kanokwan Kongros  
46012602062  นางสาวกฤตติยา พานเงิน  Miss Kittiya Phanngoen  
56012602065  นางสาวกิตติมา สิงห์โต  Miss Kittima Singto  
66012602066  นางสาวจิรสุตา มีพุ่ม  Miss Jirasuta Meepum  
76012602067  นางสาวชญานุช โสธรเจริญสินธุ์  Miss Chayanut Sothornjaroensin  
86012602068  นางสาวชลันดา แตงจุ้ย  Miss Chalanda Taengchui  
96012602069  นางสาวชุติกาญจน์ พุ่มนุ่ม  Miss Chutikan Phumnum  
106012602070  นางสาวฐิติรัตน์ มอญจิ๋ว  Miss Titirat Mornjiew  
116012602071  นางสาวธนัญญา สิงห์รักษ์  Miss Tananya Singrak  
126012602072  นางสาวธมลวรรณ แสงส่อง  Miss Thamonwan Saengsong  
136012602073  นางสาวธัญญารัตน์ สุขชู  Miss Thanyarat Sukchoo  
146012602074  นางสาวธารารัตน์ วิชัย  Miss Tararat Wichai  
156012602076  นางสาวบุตรชัยญา สีสกล  Miss Budchaiya Seesakon  
166012602077  นางสาวเบญจลักษณ์ แฟงแย้ม  Miss Benjalak Fangyam  
176012602078  นางสาวประภัสสร ศรีธิวงศ์  Miss Prapatsorn Sritiwong  
186012602079  นางสาวปรีดาภรณ์ ท้าวเงิน  Miss Pridaporn Towngoen  
196012602080  นางสาวปิยวรรณ ปู่ย่า  Miss Piyawan Phuya  
206012602081  นางสาวผลิดา น้อยพันธ์  Miss Phalida Noypan  
216012602082  นางสาวพนิตตา แก้วอ้น  Miss Panita Kaeoon  
226012602083  นางสาวพัชรีพร นิลนุ้ย  Miss Patchareeporn Nilnuy  
236012602084  นางสาวมานิตา ชัยมงคล  Miss Manita Chaimongkhon  
246012602085  นางสาวลำภู พุ่มเหม  Miss Lamphoo Pumhem  
256012602086  นางสาววริษฐา บัวคำ  Miss Warittha Buakham  
266012602087  นางสาววิจิตรา เกษมรัตน์  Miss Wichittra Kasemrat  
276012602088  นางสาวศศิวิมล นวลขาว  Miss Sasiwimol Nualkao  
286012602089  นางสาวศิรดา บุญมาก  Miss Sirada Boonmak  
296012602090  นางสาวศุทธินี บุญเพ็ชร์  Miss Suttinee Boonpet  
306012602094  นางสาวสุภัทรา สิงห์โต  Miss Suphatsa Singto  
316012602095  นางสาวสุภานัน นาคสีดี  Miss Supanan Nakseedee  
326012602096  นางสาวโสภิดา คุณสมบัติ  Miss Sophida Khunsombat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012602097  นางสาวอภิญญา คุ้มฉาย  Miss Apinya Khumchay  
346012602098  นางสาวอภิรดา เรืองดี  Miss Aphirada Ruengdee  
356012602099  นางสาวอรดา นนทฤทธิ์  Miss Orada Nontarit  
366012602100  นายกิติภูมิ บุญรอด  Mr.Kitiphum Bunlood  
376012602104  นายธนากร เมฆสุข  Mr.Thanakon Meksuk  
386012602105  นายธีรชัย สายทน  Mr.Theerachai Saithon  
396012602108  นายพงศกร ไม้กร่าง  Mr.Phongsakon Maikrang  
406012602109  นายไพบูลย์ ชนกนำชัย  Mr.Phaibun Chanoknamchai  
416012602110  นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปัก  Mr.Pattraporn Khianmueangpak  
426012602111  นายรวิสุต สุ่มโยง  Mr.Rawisut Sumyong  
436012602112  นายลิขิต พุ่มพวง  Mr.Likhit Phumphuang  
446012602113  นายวัชรพล นะรารัตน์  Mr.Watcharapon Nararat  
456012602114  นายศรัณย์พงศ์ ธนกุลชัยภัทร  Mr.Sarunpong Thanakulchaipat  
466012602115  นายศิยะ ศิลารักษ์  Mr.Siya Silarak  
476012602117  นายอภิชัย ทองหล้า  Mr.Aphichai Thongla  
486012602118  นายอรุษ เอี่ยมสะอาด  Mr.Arut Iamsaard  
496012602126  นางสาวชนาภัทร สายน้อย  Miss Chanapat Sainoi  
506012602165  นายภัทรกร คำดี  Mr.Pattarakon Kumdee  
516012602173  นางสาวนฤมล เทศทอง  Miss Narumon Thadthong  
526012602178  นายธนกฤต จันทร์เมือง  Mr.Thanakrit Chanmuang  
536012602182  นางสาวนริศรา ลางคุลเสน  Miss Naritsara Langkoolsen