มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602062  นางสาวกฤตติยา พานเงิน  Miss Kittiya Phanngoen  
26012602071  นางสาวธนัญญา สิงห์รักษ์  Miss Tananya Singrak  
36012602110  นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปัก  Mr.Pattraporn Khianmueangpak  
46012602111  นายรวิสุต สุ่มโยง  Mr.Rawisut Sumyong  
56012602112  นายลิขิต พุ่มพวง  Mr.Likhit Phumphuang  
66012602165  นายภัทรกร คำดี  Mr.Pattarakon Kumdee  
76012602173  นางสาวนฤมล เทศทอง  Miss Narumon Thadthong  
86012602178  นายธนกฤต จันทร์เมือง  Mr.Thanakrit Chanmuang