มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602142  นางสาวเมย์ ศรสุวรรณ  Miss May Sornsuwan  
26012602150  นางสาวสตรีวิท เทศทอง  Miss Satiwit Testong  
36012602159  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก  Mr.Narongrit Jairak  
46012602163  นายปานเทพ ปั้นทอง  Mr.Pantep Panthong  
56012602179  นายธนา เนตรอิ่ม  Mr. Thana Netaim