มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602017  นางสาวพรสุดา ทักษพรไชย  Miss Pronsuda Taksapronchai  
26012602032  นางสาวสุธิดา จันทร์สอน  Miss Sutida Junson  
36012602056  นายศรัณยู สิงหา  Mr.Saranyu Singha  
46012602063  นางสาวกัญญาวีร์ สันตพงศ์  Miss Kanyawee Santapong  
56012602064  นางสาวกาญจนา นันทะวงค์  Miss Kanachana Nanthworg  
66012602101  นายชัยวัฒน์ ทรัพย์ทอง  Mr.Chaiwat Supthong  
76012602103  นายธนวิทย์ จันคง  Mr.Tanavit Jankong  
86012602119  นางสาวกรรญวีร์ เกตุคง  Miss Kanyawee Ketkhong  
96012602120  นางสาวกุลสตรี สีดาน้อย  Miss Kullasatee Sedanoy  
106012602121  นางสาวกุลิสรา นุชิต  Miss Kulisara Nuchit  
116012602122  นางสาวจตุพร กองกันภัย  Miss Jatuporn Kongkanpai  
126012602123  นางสาวจอมขวัญ กิจถนอม  Miss Jomquan Kittanom  
136012602124  นางสาวจิราภรณ์ อิ่มแจ้  Miss Jiraphorn Aimjae  
146012602125  นางสาวเจนจิรา กองทอง  Miss Janjira Kongtong  
156012602127  นางสาวฐิติมา สุขสุวรรณ์  Miss Titima Suksuwan  
166012602128  นางสาวณัฎฐิดา ดวงศิลา  Miss Nattida Dungsira  
176012602129  นางสาวดิษยา ตั้งสุวรรณ  Miss Disaya Tangsuwan  
186012602130  นางสาวธิดารัตน์ ชูเมือง  Miss Thidarat Chomaung  
196012602131  นางสาวธิติมา ท้วมเลิศ  Miss Thitima Thuamloet  
206012602133  นางสาวนัทริกา ทรัพย์อุไรรัตน์  Miss Nattharika Sap-Urairat  
216012602134  นางสาวนิชธาวัลย์ คงวาน  Miss Nitthawan Kongwan  
226012602135  นางสาวนิภาพร สายคำติ่ง  Miss Nipaporn Saikhamting  
236012602136  นางสาวเบญจวรรณ แสงบรรเจิดกุล  Miss Benjawan Sangbanjurdkul  
246012602138  นางสาวพรรณนิภา นาชอน  Miss Phannipha Nachon  
256012602139  นางสาวพิมพ์นิภา ปั่นแก้ว  Miss Phimnipha Pankaew  
266012602140  นางสาวพิยดา เพ็งโข้  Miss Piyada Phengkho  
276012602142  นางสาวเมย์ ศรสุวรรณ  Miss May Sornsuwan  
286012602144  นางสาววนิดา เจนพรมราช  Miss Wanida Chenphormrat  
296012602145  นางสาววนิดา โพธิ์ชื่น  Miss Wanida Pochuen  
306012602146  นางสาววรรณพร ศิริเมือง  Miss Wannaporn Sirimuaug  
316012602147  นางสาววิลาวัณย์ ทองช่วง  Miss Wilawan Thongchuang  
326012602148  นางสาวศกลรัตน์ ปิ่นแก้วนาวา  Miss Sakonrat Pinkaewnawa  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012602149  นางสาวศุภิสรา คงคอน  Miss Supissara Khongkhon  
346012602150  นางสาวสตรีวิท เทศทอง  Miss Satiwit Testong  
356012602151  นางสาวสุนิทรา ศิริ  Miss Sunitra Siri  
366012602152  นางสาวอภิชญา ฉัตรไชยศิริ  Miss Apichaya Chatchaisiri  
376012602154  นางสาวอาภัสรา สีปาน  Miss Apatsara Seepan  
386012602155  นางสาวอารีรัตน์ อินตาโสภี  Miss Areerat Intasophee  
396012602156  นายชนะกิจ สิทธิวงศ์  Mr.Chanakit Sitthiwong  
406012602157  นายฉัตรชัย บัณฑิตภูริทัต  Mr.Chatchai Banditphurithat  
416012602158  นายชนินทร์ เขียวปั้น  Mr.Chanin Khiaopan  
426012602159  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก  Mr.Narongrit Jairak  
436012602160  นายณัฐดนัย ภู่คงทอง  Mr. Nutdanai Phookongtong  
446012602161  นายธงชัย คงประยูร  Mr.Thongchai Khongpaiyoon  
456012602162  นายนที เรืองโต  Mr.Natee Rueangto  
466012602163  นายปานเทพ ปั้นทอง  Mr.Pantep Panthong  
476012602166  นายภูมินทร์ พุกเนียม  Mr.Poomin Pukneam  
486012602167  นายมนูญ ราญมีชัย  Mr.Manun Ranmichai  
496012602169  นายสรรเพชญ พะโยม  Mr.Sanphet Payom  
506012602170  นายสหัสนัย กันหาคำ  Mr.Sahatsanai Kanhakham  
516012602179  นายธนา เนตรอิ่ม  Mr. Thana Netaim  
526012602180  นางสาวแววอุษา สุขเกษม  Miss Vaewusa Sukkasem  
536012602181  นางสาวภัทรภรณ์ คงวอน  Miss Pattharaporn Kongwon  
546012602183  นางสาวพรไพลิน คำแก้ว  Miss Pornpailin Kamgaew