มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012602142  นางสาวเมย์ ศรสุวรรณ  Miss May Sornsuwan  
26012602150  นางสาวสตรีวิท เทศทอง  Miss Satiwit Testong  
36012602159  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก  Mr.Narongrit Jairak  
46012602179  นายธนา เนตรอิ่ม  Mr. Thana Netaim