มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012612001  นางสาวกัญญาภัทร มาดกาด  Miss Kanyapat Madkad  
26012612002  นางสาวจินตปาตรี ทองหมื่นสี  Miss Chintapati Thongmuensi  
36012612003  นางสาวชนากานต์ กลางวงษ์  Miss Chanakan Klangwong  
46012612004  นางสาวณัฐวดี อุดมมังคลานนท์  Miss Nattawadee Udommangkalanon  
56012612006  นางสาวบุษกร เส็งวัฒน์  Miss Butsakon Sengwat  
66012612007  นางสาวปิยธิดา หลวงแสน  Miss Peyatida Luangsaen  
76012612008  นางสาวพรวิภา น้ำวน  Miss Pornwipa Namwon  
86012612009  นางสาวพัฒน์นิตา เจริญกิตยาพงศ์  Miss Phatnita Charoenkittayaphong  
96012612011  นางสาวศันสนีย์ ชัยทะมาท  Miss Sansanee Chaitamat  
106012612013  นางสาวสาธิยา สุขอินทร์  Miss Sathiya Sukin  
116012612015  นางสาวสิริกร เจนจบ  Miss Sirikorn Jenjob  
126012612016  นางสาวอุบลวรรณ โพธิ์ดี  Miss Ubonwan Phodi  
136012612017  นายเกริกพล แก้วทุ่ง  Mr.Kroekphon Keawthung  
146012612018  นายจารุกิตติ์ แท่นทอง  Mr.Jarukit Thanthong  
156012612019  นายจิรพนธ์ บุญเกิด  Mr.Jiraphong Bunkoed  
166012612022  นายณฐนน โตสินฐาธร  Mr.Nattanon Tosinthathon  
176012612023  นายณัฐกรณ์ เคลือบแก้ว  Mr.Nattakorn Khlueabkaeo  
186012612024  นายณัฐวุฒิ เวสารัตน์  Mr.Natthawut Vasarut  
196012612025  นายถิรายุ สนั่นนาม  Mr.Thirayu Sanannam  
206012612027  นายธนโชติ ดิเรกผล  Mr.Tanachot Direkphon  
216012612028  นายธนภัทร เหมือนมี  Mr.Tanapat Mueanmee  
226012612029  นายธนวิช สดศรี  Mr.Thanawit Sodsri  
236012612030  นายธนาธิป ลี้ชัยมงคล  Mr.Thanathip Lichaimongkhon  
246012612031  นายธัญญา เมืองชาวนา  Mr.Tanya Mueangchaona  
256012612033  นายภากร ประวัณโต  Mr.Pakon Prawanto  
266012612034  นายวงศธร ใจทน  Mr.Wongsathon Jaiton  
276012612035  นายวิภูสนะ กินเมือง  Mr.Vipoosana Kinmuang  
286012612036  นายวุฒิชัย อินยมณี  Mr.Wutthichai Ainyamani  
296012612037  นายศตวรรษ สุขประเสริฐ  Mr.Sattawat Sukprasert  
306012612038  นายศุภณัช กลิ้งเพชร  Mr.Supanut Klingphet  
316012612039  นายสรวิชญ์ วงษาสนธิ์  Mr.Sarawit Wongsason  
326012612040  นายอนุศักดิ์ จันทร์จำรัส  Mr.Anusak Janjamrat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012612041  นายอภิสิทธิ์ จุตตะโน  Mr.Apisit Juttano  
346012612043  นายอัตพร อุ้ยตา  Mr.Attaporn Auita  
356012612044  นายเอกสิทธิ์ เลิศนุช  Mr.Ekasit Lurtnut  
366012612055  นางสาวสิริกร สายหยุด  Miss Sirikorn Saiyut  
376012612072  นายธันยากร อินสอาด  Mr.Thayakorn In-Sa-Ard  
386012612085  นายพศวัต ไกรกิจราษฎร์  Mr.Pojsawat Kaikijrat