มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012612004  นางสาวณัฐวดี อุดมมังคลานนท์  Miss Nattawadee Udommangkalanon  
26012612025  นายถิรายุ สนั่นนาม  Mr.Thirayu Sanannam  
36012612034  นายวงศธร ใจทน  Mr.Wongsathon Jaiton