มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012612004  นางสาวณัฐวดี อุดมมังคลานนท์  Miss Nattawadee Udommangkalanon  
26012612019  นายจิรพนธ์ บุญเกิด  Mr.Jiraphong Bunkoed  
36012612025  นายถิรายุ สนั่นนาม  Mr.Thirayu Sanannam  
46012612034  นายวงศธร ใจทน  Mr.Wongsathon Jaiton  
56012612036  นายวุฒิชัย อินยมณี  Mr.Wutthichai Ainyamani  
66012612037  นายศตวรรษ สุขประเสริฐ  Mr.Sattawat Sukprasert