มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012612012  นางสาวศิริพร รุ่งฉัตร  Miss Siriphorn Rungchat  
26012612057  นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์  Miss Supattra Tong-In  
36012612077  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr.Phiriya Sinpreedee  
46012612079  นายวัชระ กลิ่นนาค  Mr.Watchara Kilnnak  
56012612082  นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์  Mr.Sorawit Ngaesumrit  
66012612084  นายอธิวัชญ์ บุญโสภา  Mr.Atiwat Boonsopa