มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012612005  นางสาวนภัสสร เอี่ยมแก้ว  Miss Napatsorn Iemkeaw  
26012612012  นางสาวศิริพร รุ่งฉัตร  Miss Siriphorn Rungchat  
36012612045  นางสาวจินดาพร ศรีจูม  Miss Jindaporn Srijoom  
46012612047  นางสาวนฤพร กลั่นหวาน  Miss Naroporn Klanhwan  
56012612048  นางสาวนุจรีย์ แสนแก้ว  Miss Nucharee Saenkaew  
66012612049  นางสาวบุญสิตา แสงประทุม  Miss Bunsitar Sangpartum  
76012612051  นางสาวเมธาวี เขียวขำ  Miss Methawee Khiaokham  
86012612052  นางสาววรรณรี ฟุ้งสุข  Miss Wannaree Fungsuk  
96012612053  นางสาวศศิวิมล อินทอง  Miss Sasiwimon Inthong  
106012612054  นางสาวศิรภัสสร หงษ์เวียงจันทร์  Miss Sirapatsorn Hongwiangchan  
116012612056  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ฉาย  Miss Sukhonthip Janchai  
126012612057  นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์  Miss Supattra Tong-In  
136012612059  นางสาวอารีญา อินยอด  Miss Arriya Inyod  
146012612060  นางสาวอินทิรา บุตรหล่อ  Miss Intira Bootlor  
156012612061  นายกิตติ ปราบหว่าง  Mr.Kitti Praphwang  
166012612063  นายขจรวิทย์ เกตุคง  Mr.Khachonwit Khtong  
176012612064  นายจรัณธร ศรีดี  Mr.Charanthon Sredee  
186012612065  นายจักรกฤษ รอดเงิน  Mr.Chakkrit Rotngoen  
196012612069  นายณัฐภัทร ม่วงศรี  Mr.Natthaphat Muangsri  
206012612071  นายธัชกร ดิลกธีรากุล  Mr.Thatchakorn Dilokteerakul  
216012612075  นายพงศธร สุดจิตร์  Mr.Phongsathorn Sudjit  
226012612076  นายพงศ์พล พิมลบุตร  Mr.Pongpol Pinolput  
236012612077  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr.Phiriya Sinpreedee  
246012612079  นายวัชระ กลิ่นนาค  Mr.Watchara Kilnnak  
256012612081  นายศุภชัย เพชรใจดี  Mr.Suphachai Phetjaidee  
266012612082  นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์  Mr.Sorawit Ngaesumrit  
276012612083  นายสุภกิจ โพธิ์สอน  Mr.Supakit Poson  
286012612084  นายอธิวัชญ์ บุญโสภา  Mr.Atiwat Boonsopa