มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012620001  นางสาวกนกวรรณ แก้วเบี่ยง  Miss Kanokwan Kaewbiang  
26012620002  นางสาวจรัญญา รุ่งเรืองรัศมี  Miss Charanya Rungrueangratsamee  
36012620003  นางสาวดาวฝน พนมบันดาลสุข  Miss Daofon Phanombandansuk  
46012620004  นางสาวนิลาวัลย์ หนูหริ่ง  Miss Nilawan Nuring  
56012620005  นางสาวเมธาพร คุณอุย  Miss Maytaporn Khunoui  
66012620006  นางสาวรัชฎาภรณ์ ด่อนแผ้ว  Miss Ratchadadporn Donphaew  
76012620007  นางสาวเววิกา วิชัย  Miss Wewika Wichai  
86012620008  นางสาวสวรรยา ขุนทองนุ่ม  Miss Savanya Khunthongnum  
96012620009  นางสาวสิริยา บุญยิ้ม  Miss Siriya Boonyim  
106012620010  นางสาวสุพรรษา อินทร์วังคู่  Miss Suphansa Inwangkhu  
116012620011  นางสาวอัมภิกา เชิดชู  Miss Ampika Cherdchoo  
126012620012  นายจิรายุส แพรปรี  Mr.Chirayut Phaepri  
136012620013  นายณัฐภัทร สุวรรณศรี  Mr.Natthaphat Suwannasri  
146012620014  นายธนาวุฒิ ประจักษ์เทียม  Mr.Tanawut Prajakthiam  
156012620015  นายสุชัจจ์ บุญวิสุทธานนท์  Mr.Suchut Boonwisuttanon  
166012620016  นายอภิ อัครขจรไชย  Mr.Api Akarakajonchai