มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012615002  นางสาวกฤษณา ดวงอุปะ  Miss Kritsana Duang-U-Pa  
26012615003  นางสาวเกศรินทร์ คงดี  Miss Ketsarin Kongdee  
36012615004  นางสาวเกศินี แก่นสารี  Miss Kesinee Kaensaree  
46012615005  นางสาวจันทิมา อยู่มณเทียร  Miss Chantima Yumonthian  
56012615006  นางสาวจิตติญา คมด้วย  Miss Jittiya Khomdiuy  
66012615007  นางสาวจิราพร คงกะพันธ์  Miss Jirapon Kongkapan  
76012615008  นางสาวกชพรรณ จันเริง  Miss Kotchaphan Janroeng  
86012615009  นางสาวฐานิต แป้นเมือง  Miss Thanit Paenmueang  
96012615010  นางสาวณีรนุช ปัญญาพยัคฆ์  Miss Neeranut Panyapayak  
106012615011  นางสาวธนวรรณ ดงเสือ  Miss Tanawan Dongsaue  
116012615012  นางสาวนันทิดา คงสีสวยวนา  Miss Nanthida Khongseesuaiwana  
126012615014  นางสาวนีรนุช โตเปลี่ยน  Miss Neeranut Toplian  
136012615016  นางสาวบุณฑริกา กุลพรม  Miss Boontarika Kulprom  
146012615017  นางสาวเบ็ญจมาศ รัตนกมลวรรณ  Miss Benjamas Ratanakamolwan  
156012615018  นางสาวประทุมพร คมหา  Miss Prathomporn Khomha  
166012615019  นางสาวปริณาห์ ทองชมพูนุช  Miss Parina Thongchomphunut  
176012615020  นางสาวปิยาอร บุญก่อ  Miss Piyaon Boonkor  
186012615021  นางสาวพรชนก สุริยะคำวงค์  Miss Ponchanok Suriyakhamwong  
196012615022  นางสาวพัชรา ศรีบุญเรือง  Miss Pachara Sriboonruang  
206012615023  นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง  Miss Pacharee Sriboonruang  
216012615024  นางสาวเพ็ญพร เลอเลิศกุล  Miss Phenphon Lerlerdkul  
226012615025  นางสาวภาวิณี ขันตีแก้ว  Miss Pawinee Khanteekaew  
236012615026  นางสาวภาวินี แซ่ตั้ง  Miss Pawinee Saetang  
246012615027  นางสาวรัตติกาล รัตนนาม  Miss Rattikan Rattananam  
256012615028  นางสาวลักษมณ เป็นพุ่ม  Miss Laksamon Penphum  
266012615029  นางสาววรรณพร วางอุดม  Miss Wannaporn Wangudom  
276012615030  นางสาววรรณวลี ราพานิช  Miss Wanwalee Rapanich  
286012615032  นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์  Miss Waraporn Eamwijan  
296012615033  นางสาววลัยพรรณ สีสุราษฎร์  Miss Walaiphan Seesurat  
306012615034  นางสาววาสิตา ไกรสร  Miss Wasita Kaisorn  
316012615035  นางสาววิภาวี การะเกตุ  Miss Wipawee Karaket  
326012615036  นางสาววีรวรรณ ทองงามดี  Miss Weerawan Tongngamde  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012615037  นางสาวศศิธร ฮี้เกษม  Miss Sasithon Heekasam  
346012615038  นางสาวศศิประภา ไทยบุญเรือง  Miss Sasiprapha Thaiboonrueng  
356012615039  นางสาวสุชัญญา เสือเปรม  Miss Suchanya Suapram  
366012615040  นางสาวสุธัญญา ไพรวิโรจน์  Miss Sutunya Praiwirot  
376012615041  นางสาวสุนันทา แสงอบ  Miss Sunantha Saengaop  
386012615043  นางสาวแสงรวี เอื้อเฟื้อพันธ์  Miss Sangrawee Auafuaphan  
396012615044  นางสาวอทิติยา อ่ำน้อย  Miss Athitiya Oamnoi  
406012615045  นางสาวอุมาพร สอนบุญมา  Miss Umaphon Sonbunma  
416012615046  นางสาวไอรีน คงปรีชา  Miss Ireen Kongprecha  
426012615047  นายภัทรพล แซ่โค้ว  Mr.Phattharaphon Saekhow  
436012615048  นายศศิพงศ์ โถปริก  Mr.Sasipong Thoprik  
446012615095  นายศิริชัย เบี้ยเลี่ยม  Mr.Sirichai Bialiam  
456012615099  นางสาวมุทิตา โพธิ์วัง  Miss Muthita Powang