มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012615049  นางสาวกนกพร อู่นาท  Miss Kanokporn U-Nat  
26012615050  นางสาวกนกวรรณ คล้ายสอน  Miss Kanokwan Klayson  
36012615051  นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประธาตุ  Miss Kanokwan Janprathat  
46012615052  นางสาวกนกวรรณ ยืนยาว  Miss Kanokwan Yuenyao  
56012615053  นางสาวกัญญารัตน์ ชัยปราการ  Miss Kanyarat Chaiprakan  
66012615055  นางสาวเข็มมิกา ยาวา  Miss Khemmika Yawa  
76012615056  นางสาวจารุวรรณ โมทะนี  Miss Jaruwan Mothanee  
86012615059  นางสาวญาณสุภา บุญธรรม  Miss Yanasupa Boontum  
96012615060  นางสาวณัฐธิดา ทาสีดา  Miss Natthida Thaseeda  
106012615061  นางสาวดวงนภา ทองนอก  Miss Duangnapa Thongnok  
116012615062  นางสาวทักษิณี บุญเรือง  Miss Tacksinee Boonrueng  
126012615063  นางสาวธนารัตน์ เจริญยิ่ง  Miss Thanarat Charoenying  
136012615064  นางสาวธนิดา พบพิมาย  Miss Thanida Pobpimaiy  
146012615065  นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี  Miss Thanchanok Posri  
156012615066  นางสาวนิภาวัลย์ เนียมหอม  Miss Nipawan Niamhom  
166012615068  นางสาวปนัดดา คุ้มสอน  Miss Panatda Khumson  
176012615069  นางสาวประนอม จันดีสาร  Miss Panom Chandeesan  
186012615070  นางสาวพรนภา ทับทอง  Miss Phonnapha Thapthong  
196012615071  นางสาวพรพิมล พูลโพธิ์  Miss Pornpimon Phoolpho  
206012615072  นางสาวพิมประภา เงินคง  Miss Pimprapa Ngoenkhong  
216012615073  นางสาวยุวดี มณีนิล  Miss Yuwadee Maneenil  
226012615074  นางสาวรัชนีกร หงษ์ดวง  Miss Ratchaneekron Hongduang  
236012615075  นางสาวฤทัย ทองพิราม  Miss Reuthai Thongphiram  
246012615076  นางสาววรรณิสา นาราช  Miss Wannisa Narach  
256012615077  นางสาววราภรณ์ ยาใจ  Miss Waraporn Yajai  
266012615078  นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา  Miss Sansanee Sritamma  
276012615079  นางสาวสุณัฐิพร ปั้นทิม  Miss Sunatthiporn Pantim  
286012615080  นางสาวสุทธิดา ใจดี  Miss Suttida Jaidee  
296012615081  นางสาวสุพัตรา ฉวีอินทร์  Miss Suphatta Chawein  
306012615082  นางสาวสุภาวดี พัดกล่อม  Miss Supawade Phatklom  
316012615083  นางสาวสุรีรัตน์ อิ่มหนำ  Miss Sureerat Imnam  
326012615084  นางสาวเสาวรัตน์ นันต๊ะแก้ว  Miss Sowwarat Nuntakeaw  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012615085  นางสาวอธัญธิณัฐ โพธิ์ทอง  Miss Atantinat Phothong  
346012615086  นางสาวอนุสรา ขวัญสุข  Miss Anusara Khwansuk  
356012615087  นางสาวอภิสรา จันทร์แช่ม  Miss Apisara Chancham  
366012615088  นางสาวอมรรัตน์ บุรานันท์  Miss Amonrat Buranan  
376012615089  นางสาวอมลรดา คล่องการงาน  Miss Amonrada Klongkanngan  
386012615090  นางสาวอารีญา ยันเจริญ  Miss Areeya Yancharoen  
396012615094  นางสาวสุฑามาศ สร้อยบวบ  Miss Suthamas Sroyboub  
406012615096  นางสาวอภิสรา ไชยชาติ  Miss Aphisara Chaiyachat  
416012615097  นางสาวดรัลพร ธุรี  Miss Daranporn Thuree  
426012615098  นางสาวชลนิภา แซ่โค้ว  Miss Chonnipha Saekhow