มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012615055  นางสาวเข็มมิกา ยาวา  Miss Khemmika Yawa  
26012615059  นางสาวญาณสุภา บุญธรรม  Miss Yanasupa Boontum  
36012615080  นางสาวสุทธิดา ใจดี  Miss Suttida Jaidee  
46012615097  นางสาวดรัลพร ธุรี  Miss Daranporn Thuree  
56012615098  นางสาวชลนิภา แซ่โค้ว  Miss Chonnipha Saekhow