มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012404004  นางสาวเจนจิรา สถานทรัพย์  Miss Chenchira Sathansap  
26012404020  นางสาวศิริรัตน์ น้อยลา  Miss Sirirat Noila  
36012404032  นายธีรภัทร ลาภบำรุง  Mr.Theerapat Lapbamrong