มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012404001  นางสาวจริยา จันทร์จีน  Miss Jariya Janjeen  
26012404002  นางสาวจิราพร หมอนคุด  Miss Chiraphon Monkhut  
36012404003  นางสาวจุฬาลักษณ์ แตงเกิด  Miss Juralux Thangkoed  
46012404004  นางสาวเจนจิรา สถานทรัพย์  Miss Chenchira Sathansap  
56012404005  นางสาวชลิตตา บานแย้ม  Miss Chalitta Baanyeam  
66012404006  นางสาวดวงลักษณ์ เจตะนะเสน  Miss Duangluck Jetanasen  
76012404007  นางสาวธันวรินทร์ เปพะนัส  Miss Thanwarin Pephanut  
86012404008  นางสาวนริศรา แสงศรีจันทร์  Miss Naritsara Sangsrijan  
96012404009  นางสาวนัฐริกา เหลืองทอง  Miss Nattarika Luangthong  
106012404011  นางสาวเบญจมาศ ปรีปาน  Miss Benchamat Pripan  
116012404012  นางสาวพรพิไล วิลัยลอย  Miss Pronpilai Wilailoy  
126012404013  นางสาวพีรภรณ์ นาคทอง  Miss Piraporn Naktong  
136012404014  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แย้มบุบผา  Miss Penpisut Yaemboobpa  
146012404015  นางสาวภัทรกันย์ หอมรส  Miss Pattarakan Homrot  
156012404016  นางสาวมณีนุช เนืองนิตย์  Miss Maneenuch Nueangnit  
166012404017  นางสาวรัตนา คำหนู  Miss Rattana Khamnu  
176012404018  นางสาววรัฏฐญา จิตรพินิจ  Miss Waratthaya Chitphinit  
186012404020  นางสาวศิริรัตน์ น้อยลา  Miss Sirirat Noila  
196012404021  นางสาวศิริวรรณ จันทวงศ์  Miss Siriwan Chanthawong  
206012404022  นางสาวสกุณา เอี่ยมสะอาด  Miss Sakuna Aiemsaard  
216012404023  นางสาวสุธาสินี แสงเงิน  Miss Sutasinee Saengngoen  
226012404024  นางสาวสุภานัน ก้อนจันทร์เทศ  Miss Supanan Konjantas  
236012404026  นางสาวอาทิติยา เกตุทอง  Miss Atitiya Kettong  
246012404027  นางสาวอุทุมวัน ขำบางโพธิ์  Miss Uthumwan Kambangpo  
256012404028  นายจิรายุทธ์ เนียมเกิด  Mr.Jirayut Niamkoed  
266012404029  นายฐิติณัฏฐ์ สนมฉ่ำ  Mr.Thitinat Sanomcham  
276012404030  นายณัฐดนัย บุญสืบ  Mr.Nutdanai Boonsueb  
286012404032  นายธีรภัทร ลาภบำรุง  Mr.Theerapat Lapbamrong  
296012404033  นายนรานนท์ คงยืน  Mr.Naranon Khongyuen  
306012404034  นายนันทศรัย บัวเผื่อน  Mr.Nanthasai Buaphuean  
316012404035  นายปรมินทร์ มงคลวงศ์วณิช  Mr.Poramin Mongkhonwongwanit  
326012404036  นายพศุตม์ เขม้นเขตรการณ์  Mr.Pasut Kamenketkan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012404037  นายพีรภาส แสงนาค  Mr.Phiraphat Saengnak  
346012404038  นายสิทธิพงศ์ ยิ้มกำเนิด  Mr.Sittipong Yimkamnerd  
356012404039  นายอดิศักดิ์ พวงมาลี  Mr.Adisak Pungmalee