มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012404019  นางสาววิมลรัตน์ บุญชู  Miss Wimonrat Bunchu  
26012404040  นางสาวเกษรา พิทักษ์สืบสกุล  Miss Katesara Phitaksubsakul  
36012404041  นางสาวจีรวรรณ บุญทอง  Miss Chirawan Bunthong  
46012404043  นางสาวชนนิกานต์ นวลไผ่  Miss Chonnikan Nualphai  
56012404044  นางสาวฑิติยา ศรีชาวนา  Miss Thitiya Sichaona  
66012404045  นางสาวณิชกานต์ ปั้นดี  Miss Nitchakan Pandi  
76012404046  นางสาวทิพย์นารี ดิเรกฤทธิรุต  Miss Thipnaree Direkritthirut  
86012404047  นางสาวธันย์ชนก สีสะอาด  Miss Thanchanok Sisaard  
96012404048  นางสาวนิรัชพร เยาว์วงค์  Miss Niradporn Yaowong  
106012404049  นางสาวเนรมิตร ปานแดง  Miss Neramitr Pandaeng  
116012404050  นางสาวพิชชาพร ชมภู  Miss Pitchapon Chompoo  
126012404051  นางสาวภัทราภรณ์ วันหลุมข้าว  Miss Pattarapon Wanlumkow  
136012404052  นางสาวรัตนกร เม็งอ่อน  Miss Rattanakon Mengoon  
146012404053  นางสาวรัตนา วงศ์โคคุ้ม  Miss Ruttana Wongkokum  
156012404054  นางสาววนันญา จุลพันธ์  Miss Wananya Junraphan  
166012404055  นางสาววาสิฏฐี ดีเพ็ง  Miss Wasitthee Deepeng  
176012404056  นางสาวศุภพิชญา ครุฑคง  Miss Supapitchaya Krutkhong  
186012404057  นางสาวสตรีวิทย์ บุบผา  Miss Satriwit Buppha  
196012404059  นางสาวสุณัชชา สีดาว  Miss Sunatcha Sidao  
206012404060  นางสาวสุทธิกานต์ คงเปี่ยม  Miss Suthikan Kongpiam  
216012404061  นางสาวสุพิชญา แย้มเจริญ  Miss Supichaya Yamcharern  
226012404062  นางสาวสุวรรณวรี เพชรไทย  Miss Suwanwaree Pachthai  
236012404063  นางสาวอรัญญา จักรแก้ว  Miss Aranya Jakkaew  
246012404064  นายชนายุส นุ่มกรุด  Mr.Chanayut Numkrut  
256012404065  นายณรงค์ศักดิ์ เจริญบุญ  Mr.Narongsak Charoenboon  
266012404067  นายนิติศักดิ์ สายยืด  Mr.Nitisak Saiyuet  
276012404068  นายปฏิภาณ หลักแหลม  Mr.Patiphan Laklaem  
286012404070  นายยุทธพงศ์ วงษ์ต่าย  Mr.Yutthaphong Wongtay  
296012404071  นายวรวุฒิ ผิวทอง  Mr.Worawut Piwthong  
306012404072  นายวรากร คำจุมพล  Mr.Warakorn Khomchumphon  
316012404073  นายอดิศร เย็นนัทที  Mr.Adeison Yennattee  
326012404074  นายอนุพงษ์ คำพวง  Mr.Anuphong Khamphuang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012404075  นางสาวสุพัตรา อิ่มพรรุจี  Miss Suphattra Impornrujee