มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012405001  นางสาวกาญจนา แดงสาย  Miss Kanjana Dangsai  
26012405002  นางสาวกิตติยา อินทร์โพธิ์  Miss Kittiya Ainpho  
36012405003  นางสาวเกตุแก้ว ไกรพูล  Miss Ketkaew Kraipun  
46012405004  นางสาวจันจิรา บุญรอด  Miss Chanchira Bunrot  
56012405006  นางสาวจิรัชยา เผ่าผาง  Miss Jiratchaya Paopang  
66012405008  นางสาวณิชา แพทย์ไชโย  Miss Nicha Phaetchaiyo  
76012405009  นางสาวธนัชพร ควรเสนาะ  Miss Thanutchapron Khuarsano  
86012405010  นางสาวธนิตา หมีดง  Miss Thanita Meedong  
96012405011  นางสาวธัญชนก คงมั่น  Miss Thanchanok Khongman  
106012405012  นางสาวธันวา แจ่มรอด  Miss Thanwa Jamerod  
116012405013  นางสาวปิ่นสุดา มาอ่ำ  Miss Pinsuda Maam  
126012405014  นางสาววราภรณ์ เรือนคำ  Miss Waraporn Rounkume  
136012405015  นางสาววิรัญญา ฉายพงษ์  Miss Wiranya Chaiphong  
146012405016  นางสาวเวธกา พงษ์สุทธิ์  Miss Wataka Pongsut  
156012405017  นางสาวสิริวิมล รัตนคุณ  Miss Sirivimol Rattanakhun  
166012405018  นางสาวสุวนันท์ สุขชัง  Miss Suwanan Sukchang  
176012405019  นางสาวสุวภัทร เกตุมณี  Miss Suwapat Katmanee  
186012405020  นางสาวเหมือนชนก ด้วงฝิ่น  Miss Mueanchanok Duangfin  
196012405021  นางสาวอมรรัตน์ อ่ำคง  Miss Amorat Amkong  
206012405022  นางสาวอรอนงค์ หลวงประทุม  Miss Onanong Luangprathum  
216012405023  นางสาวอัญชิสาพร สามเกษร  Miss Unchisaporn Samkesorn  
226012405024  นายไกรวิชญ์ ฉิมนาค  Mr.Kraiwit Chimnak  
236012405025  นายจตุรภุช โพธิ์ใหญ่  Mr.Jaturaput Phoyai  
246012405026  นายจักรภัทร พันธุรี  Mr.Jakkapat Punthuree  
256012405028  นายจุลจิตต์ สุขเกษม  Mr.Junlajid Sukasem  
266012405029  นายชยพล ใจงาม  Mr.Chayaphon Jaingam  
276012405030  นายณรงค์ฤทธิ์ เหมือนชุ่ม  Mr.Narongrid Muanchoom  
286012405031  นายธนพล คำสุวรรณ์  Mr.Thanaphon Khamsuwan  
296012405033  นายปิยะ วงษ์สุนทร  Mr.Piya Wongsunthon  
306012405035  นายวสวัตติ์ ภูมิประเสริฐโชค  Mr.Wasawat Phoomprasertchok  
316012405036  นายสุรพรชัย โพธิรัตน์  Mr.Surapornchai Phothirat  
326012405037  นายอชาวิน หอมชื่น  Mr.Achawin Homchean  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012405038  นายอิทธิพล ต้นตะภา  Mr.Aitthiphon Tontapha  
346012405073  นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่น  Miss Pornkanok Duangfin