มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012405019  นางสาวสุวภัทร เกตุมณี  Miss Suwapat Katmanee  
26012405024  นายไกรวิชญ์ ฉิมนาค  Mr.Kraiwit Chimnak  
36012405025  นายจตุรภุช โพธิ์ใหญ่  Mr.Jaturaput Phoyai  
46012405026  นายจักรภัทร พันธุรี  Mr.Jakkapat Punthuree