มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012405039  นางสาวกวินทิพย์ อุ่นพรม  Miss Kawinthip Aunphrom  
26012405040  นางสาวกัลยารัตน์ โพธิ  Miss Kanyarat Phothi  
36012405041  นางสาวจิราพร พรมมี  Miss Chiraphon Phommee  
46012405042  นางสาวชลารัตน์ แกดอน  Miss Chalarat Kaedon  
56012405044  นางสาวธมนวรรณ อาจสว่าง  Miss Tamonwan Arjsawang  
66012405045  นางสาวนภาพร คำตุ้ม  Miss Napaporn Kamtum  
76012405046  นางสาวนลินนิภา กอนมน  Miss Nalinnipha Konmon  
86012405048  นางสาวเบญจมาศ สุริวงษ์  Miss Benchamat Suriwong  
96012405049  นางสาวปัทมา เบ็ญจวรรณ  Miss Patama Benchawan  
106012405050  นางสาวพัชริภา เฉิดฉาย  Miss Chonnapa Cherdchai  
116012405051  นางสาวมินตรา ศรีสุพรรณ์  Miss Mintra Srisuphan  
126012405052  นางสาวมุทิตา ประทีปคีรี  Miss Mhutita Parteepkiri  
136012405053  นางสาวศศิปรียา เกตุจ้อย  Miss Sasipreeya Ketjoy  
146012405054  นางสาวศุภกานต์ สุขสอน  Miss Supakarn Sukson  
156012405055  นางสาวสกาย ยิ้มเครือทอง  Miss Sky Yimkrueathong  
166012405056  นางสาวอรพรรณ จันแดง  Miss Orapan Jandang  
176012405058  นางสาวอิศราพร ต๊ะเทียน  Miss Itsaraporn Tathian  
186012405059  นายก้องภพ มะโนรา  Mr.Kongphob Manora  
196012405060  นายชัชพล โพยม  Mr.Chatchaphon Phayom  
206012405061  นายณัฐกิจ แพงผม  Mr.Nuttagit Paengphom  
216012405062  นายณัฐพล นุชปาน  Mr.Natthaphon Nuchpan  
226012405065  นายธีรวัฒน์ ปานทุ่ง  Mr.Teerawat Pantung  
236012405066  นายธีระภัทร ใจบุญเรือง  Mr. Theeraphat Jaiboonruang  
246012405068  นายปิยังกูร บุญญาวงศ์  Mr.Piyangkoon Bunyawong  
256012405069  นายพุทธิพงศ์ ไชยปัน  Mr.Puttipong Chaiyapan  
266012405070  นายมณฑล พีรี  Mr.Monthon Phiri  
276012405071  นายวีรพล ประทุมดี  Mr.Wiraphon Prathumdee  
286012405072  นายอนุรักษ์ สุขคง  Mr.Anurak Sukkong