มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012238001  นางสาวเกษวิภา ฤดี  Miss Ketwipha Ruedi  
26012238002  นางสาวชลดา ปิ่นทอง  Miss Chonlada Pinthong  
36012238004  นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมี  Miss Thipyarat Khamphumee  
46012238008  นางสาวมาริษา จันทร์ทอง  Miss Marisa Changthong  
56012238009  นางสาวมาลินี เบ้าชารี  Miss Malini Baochari  
66012238011  นางสาวสิริวิมล สมแหยม  Miss Siriwimon Somhaeym  
76012238013  นายณัฐวุฒิ ดีหลี  Mr.Natthawut Deeli  
86012238014  นายดนุพล การะเกตุ  Mr.Danupol Karagate  
96012238015  นายตนุชา ดวงประทีป  Mr.Tanucha Dangpratep  
106012238018  นายรุ่งโรจน์ สายคำจันทร์  Mr.Rungrot Saikamjan  
116012238019  นายศรายุทธ มีบุญ  Mr.Sarayut Meebun  
126012238020  นายสุรชัย ม่วงมัน  Mr.Surachai Muangman