มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012238001  นางสาวเกษวิภา ฤดี  Miss Ketwipha Ruedi  
26012238002  นางสาวชลดา ปิ่นทอง  Miss Chonlada Pinthong  
36012238003  นางสาวดารารัตน์ คำบุญมา  Miss Dararat Khambunma  
46012238004  นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมี  Miss Thipyarat Khamphumee  
56012238007  นางสาวภัทรภร ปักโคทานัง  Miss Phattharaphon Pakkhothanang  
66012238008  นางสาวมาริษา จันทร์ทอง  Miss Marisa Changthong  
76012238009  นางสาวมาลินี เบ้าชารี  Miss Malini Baochari  
86012238010  นางสาวศุภธิดา วงค์คำ  Miss Supathida Wongkham  
96012238011  นางสาวสิริวิมล สมแหยม  Miss Siriwimon Somhaeym  
106012238012  นางสาวอภิชยา คล้ายผา  Miss Aphichaya Khlaypa  
116012238013  นายณัฐวุฒิ ดีหลี  Mr.Natthawut Deeli  
126012238014  นายดนุพล การะเกตุ  Mr.Danupol Karagate  
136012238015  นายตนุชา ดวงประทีป  Mr.Tanucha Dangpratep  
146012238016  นายธนวัต ฤทธิ์เม้า  Mr.Thanawat Ritmao  
156012238018  นายรุ่งโรจน์ สายคำจันทร์  Mr.Rungrot Saikamjan  
166012238019  นายศรายุทธ มีบุญ  Mr.Sarayut Meebun  
176012238020  นายสุรชัย ม่วงมัน  Mr.Surachai Muangman  
186012238021  นายอนุวัฒน์ บดีรัฐ  Mr.Anuwat Bodaerat