มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012239001  นางสาวกรรณิการ์ พิลา  Miss Kannika Pila  
26012239002  นางสาวกฤตยา วงษ์เมือง  Miss Kittaya Wongmuang  
36012239003  นางสาวกอหญ้า วงษ์อินทร์  Miss Korya Wongin  
46012239004  นางสาวกัญญาพิพัฒน์ ยาดี  Miss Kanyaphiphat Yadee  
56012239005  นางสาวชลิดา คำพุด  Miss Chalida Khumput  
66012239007  นางสาวณัฐริกา มีพวง  Miss Nattarika Meepaung  
76012239008  นางสาวนันทิชา กุลบุตร  Miss Nanticha Kunlabut  
86012239009  นางสาวน้ำฝน เขื่อนเก้า  Miss Namfon Khueankao  
96012239010  นางสาวปนัดดา เทียมสอน  Miss Panadda Tiamson  
106012239011  นางสาวพงษ์นภา แดงไฟ  Miss Phongnapa Dangfai  
116012239012  นางสาวสโรชา ศรีสุภะ  Miss Sarocha Srisupa  
126012239015  นางสาวสุภัสสรา เจริญยิ่ง  Miss Supatsara Charernying  
136012239016  นางสาวอริสา ศรีทาศักดิ์  Miss Arisa Sritasak  
146012239017  นายจักรพงษ์ ทองดาดาษ  Mr. Jakrpong Thongdadas  
156012239018  นายจิรากร ดำงาม  Mr.Jirakorn Damngam  
166012239019  นายชัชพงศ์ แย่งเพ็ชร  Mr.Chatchapong Yaengphet  
176012239020  นายธนวัฒน์ คงเกียรติพันธุ์  Mr. Tanawat Kongkiattipan  
186012239022  นายพงศธร พูลทอง  Mr.Pongsathon Punthong  
196012239025  นายอดิศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์  Mr. Adisak Klinsukorn