มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012239026  นางสาวกัญญารัตน์ หงอกสีทา  Miss Kanyarat Ngokseetha  
26012239027  นางสาวกาญจนา หละวัน  Miss Kanchana Lawan  
36012239028  นางสาวชลธิชา สาเหลา  Miss Chonthicha Salao  
46012239029  นางสาวชัญญา คงแสง  Miss Chanya Khongsaeng  
56012239030  นางสาวชุติกาญจน์ ศรีดี  Miss Chutikan Sride  
66012239031  นางสาวทิพยา ยองแตน  Miss Tippaya Yongtaen  
76012239032  นางสาวทิพวรรณ พรมแว่น  Miss Thipphawan Phomwaen  
86012239033  นางสาวนฤมล ทรัพย์เอี่ยม  Miss Naruemon Supiam  
96012239034  นางสาวภัทรานิษฐ์ สิงหฬ  Miss Phattranit Singhon  
106012239035  นางสาวนันทรัตน์ สิงห์วี  Miss Nantarat Singwee  
116012239036  นางสาวพรนภา จันแย้ม  Miss Pronnapa Chanyam  
126012239037  นางสาววิไลพร สมทิม  Miss Wilaiporn Somtim  
136012239038  นางสาวสิราวรรณ อยู่เย็น  Miss Sirawan Yuyen  
146012239039  นายกิตติโชติ ด้านเนาลา  Mr. Kittichot Dannula  
156012239040  นายกิตติธัช อุตบัววงศ์  Mr. Kittithuch Utbuawong  
166012239041  นายจักราช กันนะราช  Mr. Chakkarat Kannarat  
176012239042  นายพัฒนา กรานต์พรมมา  Mr.Phatthana Kanphomma  
186012239044  นายฤทธิพร ศรีใจ  Mr. Ritthiphorn Srijai  
196012239045  นายวีระพล กัลยาประสิทธิ์  Mr.Weerapon Kanyaprasit  
206012239046  นายศรายุทธ แสงรัตน์  Mr. Sarayuth Sangrut  
216012239047  นายอนุชิต พุ่มโพธิ์ทอง  Mr. Anuchit Phumphothong  
226012239048  นายอภิวิชญ์ ชูทอง  Mr. Apiwit Chuthong  
236012239049  นางสาวอัฐภิญญา บัวชุม  Miss Attapinya Buachum