มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012247003  นางสาวปพิชญา เป้าพันธ์  Miss Papichaya Paopan  
26012247004  นางสาวปรียารินท์ เรืองรักษ์ชน  Miss Preyarin Rueangrakchon  
36012247006  นางสาวสิริวิมล มาวงค์  Miss Siriwimon Mawong  
46012247007  นางสาวสุธาทิพย์ เดื่อคำ  Miss Suthatip Duakham  
56012247008  นายกนกพล แก้วกำพล  Mr. Kanokphon Keawkamphon  
66012247009  นายกษิดิ์เดช สุกากิจ  Mr.Kasidech Sukakit  
76012247010  นายโกศล เกตุทอง  Mr. Koson Katthong  
86012247012  นายณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์แหยม  Mr.Narongrit Supyam  
96012247013  นายธีรภัทร์ อินทร์สอาด  Mr.Teerapath Insaard  
106012247014  นายมนตรี เรื่องลือ  Mr. Montri Rueanglue  
116012247016  นายศรันย์ ไทยทอง  Mr.Saran Thaithong  
126012247017  นายศักดิ์ชัย มีชำนาญ  Mr. Sakchai Meechamnan  
136012247018  นายศิวกร มณีรัตน์  Mr. Siwakron Maneerat  
146012247020  นายหรินทร์ จันทร์วิลัย  Mr. Harin Junwilai  
156012247021  นายอภิชัย ถิ่นทองหลาง  Mr. Apichai Thinthonglang  
166012247023  นายอุดมศักดิ์ กุณะพรม  Mr. Udomsak Kunaprom  
176012247024  นายเอกวัฒน์ ปานสอนดี  Mr.Aekkawat Pansondi  
186012247043  นายสุรพศ นาทาม  Mr.Surapot Natam